Autobusas – ne vieta dviraèiui
Parayta admin Rugpjio 14 2008 10:15:51
Vaþinëjate dviraèiu? Valio. Jums ploja visi – nuo þaliøjø iki biurokratø. Bet jei sumanysite dviratá ásikelti á autobusà ar troleibusà, durys jums bus uþtrenktos. Nauji autobusaiAutobusas ið Vakarø Europos naujos aptarnavimo kultûros á Vilniø neatneðë. Tuo spëjo ásitikinti savivaldybës vieðojo antþeminio ir poþeminio transporto infrastruktûros gerinimo darbo grupës narys Augustas Didþgalvis.

Nusprendæs dviratá ásikelti á autobusà jis buvo priverstas daugiau nei valandà árodinëti savo teisæ kartu veþtis bagaþà.

"Ásikëliau dviratá á autobusà, nes á Tauro kalnà sunku minti. Man dar nespëjus álipti, vairuotojas prispaudë durimis galiná ratà, o vëliau atsisakë pajudëti ið vietos, kol iðlipsiu. Bet juk taisyklëse neparaðyta, kad negalima veþti dviraèiø. O kas neparaðyta, reiðkia, galima daryti", – grindë savo veiksmø teisëtumà A.Didþgalvis.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Vaþinëjate dviraèiu? Valio. Jums ploja visi – nuo þaliøjø iki biurokratø. Bet jei sumanysite dviratá ásikelti á autobusà ar troleibusà, durys jums bus uþtrenktos. Nauji autobusaiAutobusas ið Vakarø Europos naujos aptarnavimo kultûros á Vilniø neatneðë. Tuo spëjo ásitikinti savivaldybës vieðojo antþeminio ir poþeminio transporto infrastruktûros gerinimo darbo grupës narys Augustas Didþgalvis.

Nusprendæs dviratá ásikelti á autobusà jis buvo priverstas daugiau nei valandà árodinëti savo teisæ kartu veþtis bagaþà.

"Ásikëliau dviratá á autobusà, nes á Tauro kalnà sunku minti. Man dar nespëjus álipti, vairuotojas prispaudë durimis galiná ratà, o vëliau atsisakë pajudëti ið vietos, kol iðlipsiu. Bet juk taisyklëse neparaðyta, kad negalima veþti dviraèiø. O kas neparaðyta, reiðkia, galima daryti", – grindë savo veiksmø teisëtumà A.Didþgalvis.

Nesulaukdamas, kol autobusas pajudës, A.Didþgalvis iðkvietë policijà ir papraðæs pareigûnø patikrinti vairuotojo blaivumà, iðdëstë visas konflikto aplinkybes.

"Mane palaikë visi 30-ame autobuse buvæ keleiviai, bet nusprendþiau, kad pareigûnai turi uþfiksuoti, kaip vairuotojas nesilaiko egzistuojanèiø taisykliø, pagal kurias þmogus prie vairo turi bûti mandagus, paslaugus, papraðius prisistatyti. Ðiuo atveju viso to nebuvo", – aiðkino "Vilniaus autobusø" aptarnavimo kokybe nepatenkintas keleivis.

Áspëja apie padarinius

Bendrovës "Susisiekimo paslaugos" direktorius Vaidotas Antanavièius apgailestavo, kad kol kas keleiviø veþimo taisyklëse neapraðyta dviraèiø veþimo tvarka. Ðiuo metu vienareikðmiðkai galima tvirtinti tik vienà dalykà – dviratis nëra bagaþas.

"Sutikite, keistokai skamba, jeigu dviratá vadiname bagaþu. Jeigu jis atitinkamai ápakuotas, tuomet taip. Prieðingai, jis – griozdas. O griozdø veþti negalima. Taisyklës turëtø bûti patobulintos ir jose reiktø numatyti dviraèiø klausimà", – dëstë savo pozicijà "Susisiekimo paslaugø" vadovas.

Nuskriaustas besijauèiantis A.Didþgalvis tvirtino, kad jo atvejis gali bûti precedentas. Taèiau "Susisiekimo paslaugø" vadovas skubëjo paprieðtarauti ir apsaugoti keleiviø interesà nuo tokio precedento pergalës.

"Dviratis yra transporto priemonë. Kas bus, jei kiekvienas vaþiuojantis dviraèiu norës viena stotelæ pavaþiuoti autobusu. O jeigu kas nors uþsimanys ákelti motorolerá? Tai juk ne mama su vaiku ar neágalusis veþimëlyje. Lyginti dviratá ir neágaløjá, kaip darë ðis þmogus, tikra demagogija", – piktinosi V.Antanavièius.

Vakarø patirtis – skirtinga

"Vilniaus autobusø" direktorius eksploatacijai Rimantas Markauskas tvirtino susipaþinæs su A.Didþgalvio skundu, taèiau nelabai tiki visais jo argumentais.

Dalá nukentëjusio keleivio teiginiø direktorius buvo pasirengæs paneigti asmeniðkai.

"Jis raðo, kad Vakaruose autobusuose galima veþioti dviraèius. Daugybæ kartu buvau Miunchene (Vokietija) ir në sykio to nemaèiau. Kas bus, jei visi susës su dviraèiais, juk vietos þmogui neliks. Gali kilti konfliktas su keleiviais, kaip buvo atsitikæ pernai. Tuomet keleiviai patys iðmetë vienà toká dviratininkà", – kalbëjo R.Markauskas.