Panevëþyje partrenktas per perëjà vaþiavæs dviratininkas
Parayta admin Rugpjio 15 2008 08:18:06

Vakar 10.30 val. Panevëþyje Ramygalos – Aukðtaièiø g. reguliuojamoje sankryþoje automobilis „Volkswagen Golf“, kurá vairavo R. C., gimæs 1934 m., degant þaliam ðviesoforo signalui sukdamas á kairæ nedavë kelio prieðprieðais reguliuojama pësèiøjø perëja per þalià ðviesoforo signalà vaþiavusá dviraèiu V. V., gimusá 1986 m., ir su juo susidûrë.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Vakar 10.30 val. Panevëþyje Ramygalos – Aukðtaièiø g. reguliuojamoje sankryþoje automobilis „Volkswagen Golf“, kurá vairavo R. C., gimæs 1934 m., degant þaliam ðviesoforo signalui sukdamas á kairæ nedavë kelio prieðprieðais reguliuojama pësèiøjø perëja per þalià ðviesoforo signalà vaþiavusá dviraèiu V. V., gimusá 1986 m., ir su juo susidûrë.

Dviraèio vairuotojui VðÁ „Panevëþio Apskrities ligoninë“ nustatytas kairës kojos èiurnos lûþimas, kairiojo antakio ir lûpos sumuðimai; paskirtas ambulatorinis gydymas. informuoja Panevëþio miesto policijos komisariatas.

www.DELFI.lt