Ágyvendinta 500 metø senumo L.da Vinci idëja
Parayta admin Rugpjio 17 2008 17:52:53
DviratininkasDviratininkai to laukë ilgai. Remiantis 1490 metø Leonardo da Vinci eskizu sukurtas dviratis siûlo neribotà skaièiø pavarø vietoje „tik“ jau áprastø 21. Taip visada galite surasti tinkamà, nesvarbu, ar tik pajudate ið vietos, ar greitai leidþiatës þemyn nuo kalvos, raðo popsci.com.

Skaityti daugiau...

Iplstos naujienos
DviratininkasDviratininkai to laukë ilgai. Remiantis 1490 metø Leonardo da Vinci eskizu sukurtas dviratis siûlo neribotà skaièiø pavarø vietoje „tik“ jau áprastø 21. Taip visada galite surasti tinkamà, nesvarbu, ar tik pajudate ið vietos, ar greitai leidþiatës þemyn nuo kalvos, raðo popsci.com.

Garsiojo kûrëjo garbei naujojo dviraèio transmisija pavadinta „NuVinci“.

Pasak popsci.com, idëja turi didelá potencialà bûti dar labiau iðplëtota – per ketverius metus „NuVinci“ galima laukti automobiliuose ar net vëjo turbinose – galimybës tokios neribotos kaip ir pavarø skaièius.

www.lrt.lt