Atsisakiusiems automobilio – èekis dviraèiui ásigyti
Parayta admin Rugpjio 17 2008 17:53:51
Londono Islingtono savivaldybë ëmësi iðradingø priemoniø atpratinti gyventojus nuo orà terðianèiø ir taip klimato atðilimà skatinanèiø automobiliø naudojimo. Kiekvienam vairuotojui, kuris atsisakytø pratæstiDviratis savo parkavimo leidimà, savivalda þada áteikti 100 svarø dovanø èeká – tiek kainuoja paprasèiausias dviratis.

Parkavimo leidimai automobiliams su dideliais varikliais kainuoja 200 svarø.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Londono Islingtono savivaldybë ëmësi iðradingø priemoniø atpratinti gyventojus nuo orà terðianèiø ir taip klimato atðilimà skatinanèiø automobiliø naudojimo. Kiekvienam vairuotojui, kuris atsisakytø pratæstiDviratis savo parkavimo leidimà, savivalda þada áteikti 100 svarø dovanø èeká – tiek kainuoja paprasèiausias dviratis.

Parkavimo leidimai automobiliams su dideliais varikliais kainuoja 200 svarø.

Islingtono savivaldybës atsakingoji atstovë aplinkos apsaugos klausimams Lucy Watt mano, kad tai paskatins gyventojus atsikratyti gamtà terðianèiø automobiliø.

“Skatinti gerà elgesá tokiais bûdais yra kur kas efektyviau, nei nurodinëti þmonëms, kaip gyventi. Daugelis Londone ir taip mano, kad transporto sistema èia tokia gera, kad vairuoti automobilá nëra bûtina”, - sakë ji.

Islingtono savivaldybë per metus iðduoda 24 tûkstanèius parkavimo leidimø, taèiau vietø nuolat trûksta.

Manoma, kad, susigundæ dovanø èekiais, gyventojai reèiau naudos automobilius, tad turëtø sumaþëti parkavimosi problema, smarkiai átakojanti ðio centrinio Londono rajono uþterðtumo lygá.

Taip pat iki 2010-øjø Islingtone planuojama árengti dar vienà tûkstantá patogiø parkavimosi vietø dviratininkams – tai yra viena ið Klimato pokyèiø fondo (Climate change fund) uþduoèiø.

Dovanø èekius gavusius gyventojus ketinama kontroliuoti, nes bijoma piktnaudþiavimo atvejø. Esà gyventojai gali atsisakyti parkavimo leidimø pratæsimo, pasiimti dovanø èeká ir automobilius parkuoti gatvëse, kuriose netaikoma parkavimo kontrolë.

„Londonietë“