Berlyne - kasmetinë antikvariniø dviraèiø paroda
Parayta admin Rugpjio 19 2008 10:48:31
Senoviniø dviraèiø paradas Berlyne „Velocipedia“ senoviniø dviraèiø paroda kiekvienais metais vyksta vis kitame Vokietijos mieste. Ðiais metais ði garbinga privilegija atiteko Berlynui. Istoriniø dviraèiø aistruoliai mëgaujasi parodomis nuo 1997 m. ir kasmet susidëmëjimas ðiuo iðskirtiniu renginiu vis didëja.

Video reportaþà pamatysite paspaudæ "Skaityti daugiau".

Iplstos naujienos
Senoviniø dviraèiø paradas Berlyne „Velocipedia“ senoviniø dviraèiø paroda kiekvienais metais vyksta vis kitame Vokietijos mieste. Ðiais metais ði garbinga privilegija atiteko Berlynui. Istoriniø dviraèiø aistruoliai mëgaujasi parodomis nuo 1997 m. ir kasmet susidëmëjimas ðiuo iðskirtiniu renginiu vis didëja.

Daugiau apie tai þiûrëkite vaizdo reportaþe.
 
„Reuters“