Dël neatsargaus dviratininko - moters mirtis
Paraðyta admin Rugpjûèio 24 2008 12:25:20
DviratisÐeðtadiená apie 11 val. 30 min. Kelmës r. kelyje Kelmë-Noreiðiai-Bubiai, automobilis "Mitsubishi Space Star", vengdamas susidurti su á pagrindiná kelià iðvaþiavusiu dviratininku, nuvaþiavo nuo kelio ir atsitrenkë á pakelës medá.

Skaityti daugiau...


Iðplëstos naujienos
DviratisÐeðtadiená apie 11 val. 30 min. Kelmës r. kelyje Kelmë-Noreiðiai-Bubiai, automobilis "Mitsubishi Space Star", vengdamas susidurti su á pagrindiná kelià iðvaþiavusiu dviratininku, nuvaþiavo nuo kelio ir atsitrenkë á pakelës medá. Eismo ávykio metu þuvo automobilio "Mitsubishi Space Star" 76-eriø metø keleivë, kita keleivë dël ávairiø suþalojimø paguldyta á ligoninæ.

www.DELFI.lt