Traktorius pervaþiavo ir mirtinai suþalojo dviratininkà
Parayta admin Rugpjio 24 2008 12:26:32

Ðeðtadienio rytà Ðilutës rajone traktorius pervaþiavo ir mirtinai suþalojo dviratininkà.

Policija informuoja, kad nelaimë ávyko apie 08.45 val. Ðilutës rajone, kelio Þemaièiø Naumiestis–Teneniai–Pajûralis 11 km, traktorius MTZ 82 su priekaba, kurá vairavo A. R., gimæs 1962 m., pervaþiavo ir mirtinai suþalojo prieðprieðais dviraèiu vaþiavusá ir nukritusá ant vaþiuojamosios kelio dalies J. L., gimusá 1952 m.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Ðeðtadienio rytà Ðilutës rajone traktorius pervaþiavo ir mirtinai suþalojo dviratininkà.

Policija informuoja, kad nelaimë ávyko apie 08.45 val. Ðilutës rajone, kelio Þemaièiø Naumiestis–Teneniai–Pajûralis 11 km, traktorius MTZ 82 su priekaba, kurá vairavo A. R., gimæs 1962 m., pervaþiavo ir mirtinai suþalojo prieðprieðais dviraèiu vaþiavusá ir nukritusá ant vaþiuojamosios kelio dalies J. L., gimusá 1952 m.

Dël eismo ávykio policijos pareigûnai atlieka ikiteisminá tyrimà.


Alfa.lt