Dviraèiø keliø þenklai Vilniuje
Parayta admin Rugpjio 27 2008 12:20:45

Vilniuje dabar pradëjo kabinti tokius þenklus:

http://www.part.lt/img/2bc0b157f7bf7cda30fb889561ffc8fa147.jpg

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Vilniuje dabar pradëjo kabinti tokius þenklus:

http://www.part.lt/img/2bc0b157f7bf7cda30fb889561ffc8fa147.jpg

Kam to reikia?

Kiekviena trasos atkarpa turi pavadinimà. Juos susigalvojo A. Karalius.

Tik – pradëjo kabinti tuos þenklus be aiðkinimø (numerius nenorëjo dëti, kadangi numeracijos sistema nepatvirtinta...)

Planuojama pakabinti ir infomacijà apie trasà informaciniuose stenduose, bet kada dar neþinoma ...

Frankas | minam.lt