Ðvenèionyse suþeistas policijos pareigûnas
Parayta admin Rugpjio 27 2008 12:29:09

Ðvenèionyse per avarijà suþeistas policijos pareigûnas. Avarija ávyko ne tarnybos metu – suþeistas policininkas atostogauja.

Policijos departamentas praneða, kad avarija ávyko antradiená apie 20.10 val. Vilniaus–Stoties gatviø sankryþoje 1985 m. gimusio jaunuolio vairuojamas automobilis „Chrysler Grand Voyager“ nepraleido ir partrenkë pagrindiniu keliu dviraèiu vaþiavusá neuniformuotà Ðvenèioniø rajono policijos komisariato darbuotojà.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Ðvenèionyse per avarijà suþeistas policijos pareigûnas. Avarija ávyko ne tarnybos metu – suþeistas policininkas atostogauja.

Policijos departamentas praneða, kad avarija ávyko antradiená apie 20.10 val. Vilniaus–Stoties gatviø sankryþoje 1985 m. gimusio jaunuolio vairuojamas automobilis „Chrysler Grand Voyager“ nepraleido ir partrenkë pagrindiniu keliu dviraèiu vaþiavusá neuniformuotà Ðvenèioniø rajono policijos komisariato darbuotojà.

30 metø vyresnysis patrulis dël kojos kaulo lûþimo nuveþtas á ligoninæ. Suteikus pagalbà jis gydomas ambulatoriðkai.

Alfa.lt