Dviraèiø gamintoja atrado receptà
Parayta admin Rugsjo 01 2008 06:43:46
DviratininkëÐiauliø UAB "Baltik vairas", dviraèiø gamintoja, ðiemet planuoja pasiekti 180 mln. Lt apyvartà - didþiausià per ámonës veiklos istorijà. Bendrovë ágijo augimo pagreitá, kai detaliø gamybà perkëlë á Bangladeðà bei atrado naujø prekybos kanalø - pradëjo bendradarbiauti su Vokietijos prekybos centrais, raðo "Verslo þinios".
 

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
DviratininkëÐiauliø UAB "Baltik vairas", dviraèiø gamintoja, ðiemet planuoja pasiekti 180 mln. Lt apyvartà - didþiausià per ámonës veiklos istorijà. Bendrovë ágijo augimo pagreitá, kai detaliø gamybà perkëlë á Bangladeðà bei atrado naujø prekybos kanalø - pradëjo bendradarbiauti su Vokietijos prekybos centrais, raðo "Verslo þinios".

"Baltik vairas", prieð 2 m. praradæs vienà ið pagrindiniø klientø, buvo suklupæs - neteko apie 20 proc. apyvartos, patyrë 3,6 mln. Lt nuostolá.

Taèiau ámonë surado jëgø greitai atsitiesti - per 2007 m. beveik susigràþino buvusá apyvartos lygá, o ðiemet jau planuoja rekordines pajamas - apie 180 mln. Lt.

ELTA