Telðiuose dviratininkas mirtinai suþalojo senolá
Parayta admin Rugsjo 09 2008 11:50:56
Pirmadiená, Telðiuose, dviratininkas mirtinai suþalojo vyrà, praneða Policijos departamentas. Nelaimë ávyko maþdaug 18.00 val., Kalno gatvëje.

Dviraèiu vaþiavæs 68-eriø metø vyras partrenkë á gatvës vaþiuojamàjà dalá staigà iðëjusá 76-eriø senolá. Dël patirtø suþalojimø jis buvo nugabentas á ligoninæ, taèiau medikams jo gyvybës iðgelbëti nepavyko.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Pirmadiená, Telðiuose, dviratininkas mirtinai suþalojo vyrà, praneða Policijos departamentas. Nelaimë ávyko maþdaug 18.00 val., Kalno gatvëje.

Dviraèiu vaþiavæs 68-eriø metø vyras partrenkë á gatvës vaþiuojamàjà dalá staigà iðëjusá 76-eriø senolá. Dël patirtø suþalojimø jis buvo nugabentas á ligoninæ, taèiau medikams jo gyvybës iðgelbëti nepavyko.

Nelaimë ávyko susidûrus dviratininkui ir vyriðkiui, kuris stûmë karutá.

Dviraèiu vaþiavæs þmogus sako, kad 76 metø senukas á gatvæ prieð dviratá staiga iðvairavo karutá. Susidûrimo iðvengti nepavyko.

Susidûrimo metu suþalojimus patyrë ir dviratininkas. Jis dël raktikaulio iðnirimo gydomas ligoninëje.

Dël ávykio pradëtas tyrimas.

www.DELFI.lt