Dviratininkas L.Armstrongas tikrai gráþta á sportà (papildyta 09.10)
Parayta admin Rugsjo 10 2008 20:41:59
Lance ArmstrongSeptyniskart "Tour de France" lenktyniø nugalëtojas legendinis dviratininkas amerikietis Lance`as Armstrongas gráþta á didájá sportà. 36-eriø metø L. Armstrongas tai patvirtino praneðime savo interneto svetainëje "Lance Armstrong Foundation". Jis dalyvaus kitàmet vyksianèiose "Amgen Tour of California", "Paris-Nice", "Tour de Georgia", "Dauphine-Libere" ir "Tour de France" lenktynëse.

Kazachstano "Astana" komanda paneigë kalbas, kad L. Armstrongas atstovaus ðiai ekipai, - praneða BBC.

"Jis nëra mûsø komandos dalis. "Astana" su juo neturi jokiø bendrø planø", - sakë komandos atstovas spaudai Philippe`as Maertensas.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Lance ArmstrongSeptyniskart "Tour de France" lenktyniø nugalëtojas legendinis dviratininkas amerikietis Lance`as Armstrongas gráþta á didájá sportà. 36-eriø metø L. Armstrongas tai patvirtino praneðime savo interneto svetainëje "Lance Armstrong Foundation". Jis dalyvaus kitàmet vyksianèiose "Amgen Tour of California", "Paris-Nice", "Tour de Georgia", "Dauphine-Libere" ir "Tour de France" lenktynëse.

Kazachstano "Astana" komanda paneigë kalbas, kad L. Armstrongas atstovaus ðiai ekipai, - praneða BBC.

"Jis nëra mûsø komandos dalis. "Astana" su juo neturi jokiø bendrø planø", - sakë komandos atstovas spaudai Philippe`as Maertensas.

"Neþinau, kas paskleidë ðiuos gandus", - cyclingnews.com svetainei sakë "Astana" vadovas Johanas Bruyneelis, ankðèiau ilgus metus dirbæs kartu su L. Armstrongu.

L. Armstrongo biografë Sally Jenkins BBC treèiadiená patvirtino, kad á dviraèiø sportà gráþtantis L. Armstrongas ðiuo metu yra puikios fizinës formos.

"Jis, tarsi, turi galingà vidiná variklá", - vaizdþiai L. Armstrongo bûklæ apibûdino S. Jenkins.

Tuo tarpu CNN cituoja þurnalà "Vanity Fair", kur iðskirtiniame L. Armstrongo interviu dviratininkas 100 proc. patvirtina, kad dalyvaus 2009 metø "Tour de France" lenktynëse.

"Jo pagrindinis motyvas sugráþti - tæsti kova prieð vëþá visame pasaulyje", - treèiadienio rytà praneðë CNN.

Pasak amerikieèiø þiniasklaidos, L. Armstrongas neatstovaus "Astana" komandai, nes neaiðku, ar ðiai ekipai bus leista dalyvauti kitø metø "Tour de France" lenktynëse.

2008-aisiais "Astana" dël dopingo skalndalo buvo paðalinta ið "Tour de France".

 

www.DELFI.lt