Dviraèiu vaþiavæs neblaivus pensininkas sukëlë avarijà
Parayta admin Rugsjo 16 2008 11:18:01
DviratisPirmadiená, rugsëjo 15 d., apie 15.55 val. Pataðinës kaime, Marijampolës sav. neblaivus pensininkas A. L. vaþiuodamas dviraèiu ið jam priklausanèios sodybos kiemo ávaþiavo á kelià ir susidûrë su pagrindiniu keliu Ðlavantos gatve vaþiavusiu automobiliu „Opel Corsa“, praneða Marijampolës policijos komisariatas.

Skaityti daugiau...

Iplstos naujienos
DviratisPirmadiená, rugsëjo 15 d., apie 15.55 val. Pataðinës kaime, Marijampolës sav. neblaivus pensininkas A. L. vaþiuodamas dviraèiu ið jam priklausanèios sodybos kiemo ávaþiavo á kelià ir susidûrë su pagrindiniu keliu Ðlavantos gatve vaþiavusiu automobiliu „Opel Corsa“, praneða Marijampolës policijos komisariatas.

Eismo ávykio metu apgadintos abi transporto priemonës, suþalotas dviratininkas, kuriam Vð.Á Marijampolës ligoninës priëmimo skyriuje konstatuota stuburo trauma ir tolimesniam gydymui jis iðveþtas á Kauno medicinos universiteto klinikø traumatologiná skyriø.

www.DELFI.lt