Panevëþyje baigtas montuoti dviraèiø trekas
Parayta admin Rugsjo 16 2008 11:18:58
Panevëþio trekà pirmosios iðbandë Lietuvos olimpietësPirmadiená Panevëþio universalioje sporto arenoje vykusioje oficialioje ðventëje paþymëtos dviraèiø treko montavimo darbø pabaigtuvës. Kaip teigiama praneðime þiniasklaidai, renginyje naujàjá trekà iðbandë Lietuvos olimpinës rinktinës narës Simona Krupeckaitë, Vilija Sereikaitë bei Svetlana Pauliukaitë.

Treko statybø pabaigtuvëse dalyvavæs Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentas Artûras Poviliûnas pasidþiaugë, kad dabar Panevëþyje galës vykti ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio dviraèiø sporto èempionatai ir ðis trekas padës rengiantis Londono olimpiadai.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Panevëþio trekà pirmosios iðbandë Lietuvos olimpietësPirmadiená Panevëþio universalioje sporto arenoje vykusioje oficialioje ðventëje paþymëtos dviraèiø treko montavimo darbø pabaigtuvës. Kaip teigiama praneðime þiniasklaidai, renginyje naujàjá trekà iðbandë Lietuvos olimpinës rinktinës narës Simona Krupeckaitë, Vilija Sereikaitë bei Svetlana Pauliukaitë.

Treko statybø pabaigtuvëse dalyvavæs Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentas Artûras Poviliûnas pasidþiaugë, kad dabar Panevëþyje galës vykti ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio dviraèiø sporto èempionatai ir ðis trekas padës rengiantis Londono olimpiadai.

Lietuvos dviraèiø federacijos prezidentas Romualdas Bakutis padëkojo Panevëþio miesto tarybai uþ puikià dovanà Lietuvos dviraèiø sportui. „Mes turime geriausià dviraèiø trekà Europoje. Treko naudà pajus ne tik sportininkai, bet ir miesto verslininkai, kurie turës puikià galimybæ mieste priimti daug uþsienio sveèiø“, - sakë R. Bakutis.

Ðventës metu miesto savivaldybë pasiþadëjo sudaryti galimybæ sporto arenos treke rengti treniruotes ir varþybas Lietuvos bei uþsienio ðaliø sportininkams, o Lietuvos dviraèiø federacija - rengti treniruotes ir varþybas ávairaus amþiaus bei meistriðkumo sportininkams.

Dviraèiø trekà Panevëþio universalioje sporto arenoje suprojektavo ir árengë Vokietijos kompanija „SportBau“. Nuo 1925 m. jos atstovai árengë 121 trekà ávairiose pasaulio ðalyse. Panevëþio treko projektà rengë kompanijos vadovas architektas Ralphas Schuermannas. Jo pastarasis darbas – Pekino olimpinis trekas.

Panevëþio universalioji sporto arena su I kategorijos 250 metrø ilgio olimpinio standarto dviraèiø treku bus unikalus sporto kompleksas regione ir vienintelis toks Baltijos ðalyse. Analogiðko treko neturi Suomija, Ðvedija, Estija, Latvija, todël planuojama á Panevëþá pritraukti tarptautiniø dviraèiø sporto varþybø ir renginiø formuojant regioninës svarbos dviraèiø sporto centrà.

Panevëþio arenà planuojama atidaryti spalio 24 dienà.

www.DELFI.lt