Europos judrioji savaitë ,,Ðvarus oras visiems“ ir tarptautinë Europos diena „Mieste be savoautomobilio!“ 2008 m.
Parayta admin Rugsjo 16 2008 11:57:53

2008 m. rugsëjo 16 – 22 d. Vilniuje septintàjá kartà bus organizuojama Europos judrioji savaitë ,,Ðvarus oras visiems“ bei devintàjá kartà - tarptautinë Europos diena „Mieste be savo automobilio!“.
Kasmet rugsëjo 16 – 22 d. daugelyje Europos miestø yra ðvenèiama Europos judrioji savaitë bei tarptautinë Europos diena „Mieste be savo automobilio!“.
Ði akcija inicijuota 1998 m. Prancûzijoje, o 2000 m. átraukta á Europos Komisijos Aplinkosauginæ programà. Nuo tada kiekvienø metø rugsëjo 22 – oji Europoje tapo diena „Mieste be savo automobilio!“. 2000 m. akcijoje dalyvavo 760 miestø, 2003 m. – 1448. 2002 m. ir 2003 m. „tausojanèiam transportui“ buvo skirta visa savaitë. Akcija pavadinta „Europos judrioji savaitë“. Ðios akcijos tikslas - ne tik atkreipti visuomenës dëmesá á neigiamà transporto átakà aplinkai, þmoniø sveikatai, eismo saugumui, bet ir paskatinti miesto gyventojus bent akcijos metu nevaþiuoti savo automobiliu, pasirinkti maþiau tarðø vieðàjá transportà arba dviraèius, keliauti pësèiomis. Ðios akcijos metu taip pat stengiamasi didinti miesto gyventojø atsakomybæ, naudojant transporto priemones. Agituojama uþ ðvarias transporto priemones, t.y. automobilius, varomus elektra, biokuru, hibridiniu kuru ir pan. Europos elektromobiliø asociacija siûlo organizuoti ávairius renginius judriosios savaitës metu, pavyzdþiui, organizuoti parodà, kurios metu þmonës turëtø galimybæ pamatyti ir iðbandyti elektra ir hibridiniu kuru varomus automobilius.
„Europos judriosios savaitës“ metu Europos Komisijos Aplinkosaugos programoje siûloma:
• atidaryti naujas pësèiøjø perëjas;
• palikti kelias gatves pëstiesiems;
• uþdaryti bent dalá judriø gatviø prieð mokyklas;
• uþdarytose nuo transporto gatviø dalyse sudaryti sàlygas vaikø pieðiniø ant grindinio konkursams, kitiems þaidimams;
• organizuoti degalø taupymo akcijà;
• organizuoti transporto tikrinimà gatvëse;
• siûlyti verslininkams savo darbuotojus, vaikðtanèius á darbà pësèiomis, skatinti viena papildoma atostogø diena;
• siûlyti transporto ir sveikatos apsaugos ministerijø atstovams dalyvauti „Sveikame pasivaikðèiojime“ kartu su miesto gyventojais;
• miesto savivaldybës merui ir atstovams pësèiomis perþiûrëti akivaizdþias problemas (ðiukðliø, buitiniø atliekø, ðunø ir kitø gyvûnø terðalø, pieðiniø ant sienø bei kitas problemas).

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

2008 m. rugsëjo 16 – 22 d. Vilniuje septintàjá kartà bus organizuojama Europos judrioji savaitë ,,Ðvarus oras visiems“ bei devintàjá kartà - tarptautinë Europos diena „Mieste be savo automobilio!“.
Kasmet rugsëjo 16 – 22 d. daugelyje Europos miestø yra ðvenèiama Europos judrioji savaitë bei tarptautinë Europos diena „Mieste be savo automobilio!“.
Ði akcija inicijuota 1998 m. Prancûzijoje, o 2000 m. átraukta á Europos Komisijos Aplinkosauginæ programà. Nuo tada kiekvienø metø rugsëjo 22 – oji Europoje tapo diena „Mieste be savo automobilio!“. 2000 m. akcijoje dalyvavo 760 miestø, 2003 m. – 1448. 2002 m. ir 2003 m. „tausojanèiam transportui“ buvo skirta visa savaitë. Akcija pavadinta „Europos judrioji savaitë“. Ðios akcijos tikslas - ne tik atkreipti visuomenës dëmesá á neigiamà transporto átakà aplinkai, þmoniø sveikatai, eismo saugumui, bet ir paskatinti miesto gyventojus bent akcijos metu nevaþiuoti savo automobiliu, pasirinkti maþiau tarðø vieðàjá transportà arba dviraèius, keliauti pësèiomis. Ðios akcijos metu taip pat stengiamasi didinti miesto gyventojø atsakomybæ, naudojant transporto priemones. Agituojama uþ ðvarias transporto priemones, t.y. automobilius, varomus elektra, biokuru, hibridiniu kuru ir pan. Europos elektromobiliø asociacija siûlo organizuoti ávairius renginius judriosios savaitës metu, pavyzdþiui, organizuoti parodà, kurios metu þmonës turëtø galimybæ pamatyti ir iðbandyti elektra ir hibridiniu kuru varomus automobilius.
„Europos judriosios savaitës“ metu Europos Komisijos Aplinkosaugos programoje siûloma:
• atidaryti naujas pësèiøjø perëjas;
• palikti kelias gatves pëstiesiems;
• uþdaryti bent dalá judriø gatviø prieð mokyklas;
• uþdarytose nuo transporto gatviø dalyse sudaryti sàlygas vaikø pieðiniø ant grindinio konkursams, kitiems þaidimams;
• organizuoti degalø taupymo akcijà;
• organizuoti transporto tikrinimà gatvëse;
• siûlyti verslininkams savo darbuotojus, vaikðtanèius á darbà pësèiomis, skatinti viena papildoma atostogø diena;
• siûlyti transporto ir sveikatos apsaugos ministerijø atstovams dalyvauti „Sveikame pasivaikðèiojime“ kartu su miesto gyventojais;
• miesto savivaldybës merui ir atstovams pësèiomis perþiûrëti akivaizdþias problemas (ðiukðliø, buitiniø atliekø, ðunø ir kitø gyvûnø terðalø, pieðiniø ant sienø bei kitas problemas).

RENGINIØ PROGRAMA
2008 m. rugsëjo 16 – 22 d.
1. Anketinë apklausa tema ,,Ðvarus oras vilnieèiams“. Transporto veþëjø poþiûris á ðvaraus transporto propagavimà, kamðèiø problemas ir jø pasiûlymai. 2008 m. rugsëjo 8-12 d.
Apklausos vykdytojai: UAB ,,Vilniaus autobusai“, UAB ,,Vilniaus troleibusai“, privatus transporto sektorius.
Atsakingi: Vilniaus sveiko miesto biuras.
2. Spaudos konferencija, skirta Europos judriajai savaitei ,,Ðvarus oras visiems“ ir tarptautinei Europos dienai ,,Mieste be savo automobilio!“ 2008 m. rugsëjo 12 d. 10.00 val. Vilniaus miesto savivaldybëje, Kolegijos salëje (20 a., Konstitucijos pr. 3, Vilnius)
3. Europos judrioji savaitë ,,Ðvarus oras visiems“ (,,Clean air for all“)
3.1. Transporto tikrinimas Vilniaus miesto gatvëse (dël iðmetamøjø dujø koncentracijos kiekio leistinos normos nevirðijimo) 2008 m. rugsëjo 16 – 22 d.
Atsakingi: Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Vieðosios tvarkos tarnybos Ekologijos ir teisës paþeidimø prevencijos skyrius ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentûros skyrius.
3.2. Prevencinë saugaus eismo akcija „Vaikas keleivis – saugus eismo dalyvis“ 2008 m. rugsëjo 16 – 22 d.
Akcijos metu prie mokymo ástaigø Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Vieðosios policijos Eismo prieþiûros tarnyba organizuos prevencines saugaus eismo priemones, kuriø metu kontroliuos, kaip vairuotojai laikosi Keliø eismo taisyklëse nustatytø reikalavimø. Bus stebima ar vairuotojai, veþdami vaikus á mokyklà prisega juos dirþais, ar naudoja specialias ûgiui ir svoriui pritaikytas sëdynes.
Atsakingi: Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Vieðosios policijos Eismo prieþiûros tarnyba.
3.3. ,,Á mokyklà ant dviraèio“ 2008 m. rugsëjo 16 – 22 d.
Akcijos metu mokytojai ir moksleiviai bus skatinami vykti á mokyklà dviraèiais ar visuomeniniu transportu. Studentai stebës kiek vaikø bei jaunimo atvyksta á mokyklà su dviraèiais bei kitomis bemotorëmis transporto priemonëmis.
Atsakingi: Vilniaus sveiko miesto biuras.
3.4. Bevariklio transporto parodëlës mokyklose 2008 m. rugsëjo 16-22 d.
Moksleiviai yra svarbi ,,Mieste be savo automobilio!“ tikslinë grupë. Motoriniø transporto priemoniø draudimas tam tikrose miesto teritorijose yra puiki galimybë vaikams tyrinëti savo miestà ramesnëmis ir saugiomis sàlygomis.
Mokyklose bus organizuojamos bevariklio transporto parodëlës. Moksleiviai skatinami paruoðti kûrybiðkas ekspozicijas.
Atsakingi: Vilniaus sveiko miesto biuras.
3.5. Vaikø ir jaunimo plakatø ,,Ðvarus oras vilnieèiams“ ekspozicija 2008 m. rugsëjo 11-18 d.
Ekspozicija vyks Vilniaus miesto savivaldybëje, prie Tarybos posëdþiø salës (Konstitucijos pr. 3, Vilnius)
Atsakingi: Vilniaus sveiko miesto biuras.
4. Tarptautinë Europos diena „Mieste be savo automobilio!“ 2008 m. rugsëjo 22 d.
4.1. Bendruomenës ðventë Vilniaus Rotuðës aikðtëje 2008 m. rugsëjo 22 d. 15.00 val.
Vilniaus Rotuðës aikðtëje vyks nuotaikinga dienai be automobilio skirta ðventë.
Renginio metu:
4.1.1. Saugaus elgesio gatvëje varþybos;
4.1.2. Vaikø ir jaunimo pieðiniø konkursas ,,Að saugus gatvëje“;
4.1.3. Maþøjø dviratininkø vaþiavimo varþybos;
4.1.4. Pësèiøjø ir dviratininkø þygis;
4.1.5. Koncertas;
4.1.6. Ávairiø konkursø pravedimas, atrakcionø organizavimas;
4.1.7. Varþybos velokartais.

Smulkesnë informacija:
Vilniaus sveiko miesto biuras
Lvovo g. 25
Vilnius
Tel. 211 2589, 211 2590, 211 2591, 211 2648
www.vsmb.lt
[email protected]