Ðiauliuose atidaryta europinio lygio BMX dviraèiø trasa
Parayta admin Rugsjo 21 2008 18:38:25
BMX dviratininkaiSavaitgalá naujos BMX dviraèiø sportui pastatytos trasos Ðiauliuose atidarymo proga surengtos Lietuvos ir Latvijos dviratininkø varþybos. Tarptautinius reikalavimus atitinkanèià trasà iðbandë garsi Lietuvos BMX dviratininkë Vilma Rimðaitë ir perspektyvus sportininkas ið Kolumbijos Carlos Chimenez.

Pasak sportininkø, Ðiauliuose dviraèiø trasa - sudëtinga, dviratininkai turi bûti techniðki, gebëti valdyti dviratá ðuolyje, trasos kalneliai - aukðti ir statûs, todël yra nemaþa rizika susiþeisti.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
BMX dviratininkaiSavaitgalá naujos BMX dviraèiø sportui pastatytos trasos Ðiauliuose atidarymo proga surengtos Lietuvos ir Latvijos dviratininkø varþybos. Tarptautinius reikalavimus atitinkanèià trasà iðbandë garsi Lietuvos BMX dviratininkë Vilma Rimðaitë ir perspektyvus sportininkas ið Kolumbijos Carlos Chimenez.

Pasak sportininkø, Ðiauliuose dviraèiø trasa - sudëtinga, dviratininkai turi bûti techniðki, gebëti valdyti dviratá ðuolyje, trasos kalneliai - aukðti ir statûs, todël yra nemaþa rizika susiþeisti.

Po metø kitø Ðiauliuose galvojama surengti Europos BMX dviraèiø èempionato varþybas.

Atidarius naujà trasà, dviraèiø sportas Ðiauliuose tapo labai populiarus.

Pirmøjø varþybø momentai naujoje BMX dviraèiø trasoje Ðiauliuose – vaizdo reportaþe.