Ðilutëje vilkikas mirtinai suþalojo dviratininkà
Parayta admin Rugsjo 26 2008 18:08:37

DviratisKetvirtadiená vienoje Ðilutës gatvëje neiðsiteko krovininis automobilis ir dviratininkas. Susidûrimo pasekmës – tragiðkos. Kaip praneða Policijos departamentas, apie 15 val. Tilþës gatvëje prie degalinës, automobilis „Scania P 114 L“, vairuojamas 35 metø vyriðkio, partrenkë ir mirtinai suþalojo dviraèiu vaþiavusá nenustatytos tapatybës apie 70 metø amþiaus vyriðká.

www.DELFI.lt


Iplstos naujienos

DviratisKetvirtadiená vienoje Ðilutës gatvëje neiðsiteko krovininis automobilis ir dviratininkas. Susidûrimo pasekmës – tragiðkos. Kaip praneða Policijos departamentas, apie 15 val. Tilþës gatvëje prie degalinës, automobilis „Scania P 114 L“, vairuojamas 35 metø vyriðkio, partrenkë ir mirtinai suþalojo dviraèiu vaþiavusá nenustatytos tapatybës apie 70 metø amþiaus vyriðká.

www.DELFI.lt