D.Þiliûtë svarsto galimybes tæsti dviratininkës karjerà
Parayta admin Rugsjo 26 2008 18:10:21
75-ajame pasaulio dviraèiø plento èempionate Varezëje (Italija) dalyvaujanti viena geriausiø Lietuvos dviratininkiø Diana Þiliûtë jau buvo paskelbusi, kad jai ðis sezonas tikrai bus paskutinis, taèiau gali atsitikti taip, kad 32-ejø metø sportininkë lenktyniaus ir kitais metais.

"Tai paskutinieji mano, kaip dviratininkës, metai. Tikiuosi juos gerai uþbaigti", - dar birþelio mënesá teigë D. Þiliûtë.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
75-ajame pasaulio dviraèiø plento èempionate Varezëje (Italija) dalyvaujanti viena geriausiø Lietuvos dviratininkiø Diana Þiliûtë jau buvo paskelbusi, kad jai ðis sezonas tikrai bus paskutinis, taèiau gali atsitikti taip, kad 32-ejø metø sportininkë lenktyniaus ir kitais metais.

"Tai paskutinieji mano, kaip dviratininkës, metai. Tikiuosi juos gerai uþbaigti", - dar birþelio mënesá teigë D. Þiliûtë.

"Taip. Jau buvau nusprendusi baigti sportininkës karjerà. Man jau paruoðta ir trenerës vieta Italijos klube, kuriame esu daug metø. Bet paskutinis mënuo man toks nuostabus, kad tikrai gaila atsisveikinti. Jei klubo vadovams pavyks surasti kità trenerá, tai að dar mielai pasportuosiu, - paþymëjo "Safi-Pasta Zara-Manhattan" klubui atstovaujanti dviratininkë. - Pastaruoju metu klube tikrai atsigavau. Su komandos draugëmis labai susidraugavome - gráþo atmosfera, kuri sparniukus iðaugina. Esu labai patenkinta".

D. Þiliûtë ðá sezonà iðkovojo septynias pergales, ið jø tris - rugsëjo mënesá. Diana ant prizininkiø pakylos ðiemet lipo deðimt kartø. "Ðio sezono pergaliø kraitis - tikrai nemaþas. Esu labai patenkinta. Be to, nebekamuoja ir virðkinimo trakto problemos. Gráþau á normalià bûsenà", - neslëpë dþiaugsmo 1998 metø pasaulio èempionë ir pasaulio taurës varþybø laimëtoja.

Diana pridûrë, kad jai ir situacija ðeimoje palanki: dukrelë Ilarija jau lanko darþelá, todël mamai lieka laiko sportui.

D. Þiliûtë sakë, kad jos klubo vadovybë nori atjauninti komandà, pradedant mechanikais ir baigiant treneriais. Diana mano, kad naujà trenerá, kuris ryþtøsi dirbti 24 valandas per parà, surasti bus labai sunku.

"Neþinau, kaip bus. Að ir pati jau noriu pradëti dirbti trenere. Be to, nenoriu statyti komandos á nepatogià padëtá, nes viskas buvo suplanuota ir trenerës darbo vieta man jau paruoðta", - teigë D. Þiliûtë.

Sidnëjaus olimpiniø þaidyniø bronzos medalio laimëtoja sakë, kad "Safi-Pasta Zara-Manhattan" klubo prezidentas Maurizio Fabretto puikiai supranta, jog sunku pasitraukti ið sporto, kai dar gali iðkovoti pergaliø, todël bandys surasti kità þmogø á jai numatytà vietà.

Varezëje vykstanèio pasaulio èempionato atskiro starto lenktynëse treèiadiená D. Þiliûtë uþëmë 15-àjà vietà. Kaip þinoma, Dianai ðiemet buvo suteikta Italijos pilietybë. Dviratininkë neþinojo, kad, priëmusi kitos ðalies pilietybæ, automatiðkai neteks Lietuvos pilietybës. Dalyvaujant pasaulio èempionate svarbiausias dokumentas - dviratininko licencija. Ðá sezonà Diana lenktyniauja su Lietuvos dviraèiø sporto federacijos iðduota licencija, kurioje nurodyta, kad ji yra Lietuvos pilietë, todël ji ðiose planetos pirmenybëse dar gali atstovauti Lietuvai.

"Daug kam kyla klausimø, kaip að galiu atstovauti Lietuvai. Bet að startuoju. Dël to esu labai patenkinta, o á tas peripetijas dël pilietybiø nesigilinu. Tik neþinau, kaip bus kitais metais. Negaliu pasakyti, ar man Lietuvos federacija galës iðduoti licencijà. Jei Lietuvoje negausiu jos, tai tikrai nebesportuosiu, nes atstovauti kitai valstybei nesirengiu", - tvirtino D. Þiliûtë.

D. Þiliûtë, tapusi Italijos piliete, sulaukë pasiûlymo atstovauti ðiai ðaliai. "Taèiau að jiems aiðkiai pasakiau, kad nevaþiuosiu su kitos ðalies rinktinës marðkinëliais. Netoleruoju tokiø dalykø. Jie siûlë atlyginimà bei galimybæ startuoti pasaulio pirmenybëse ar pasaulio taurës varþybose, jei klubas jose nedalyvautø", - teigë D. Þiliûtë.

Ið Rietavo kilusi dviratininkë paþymëjo, kad jai pinigai nëra svarbiausias dalykas, todël ji neatsidûrë kitose komandose. "Jeigu mano gyvenime svarbiausi bûtø finansiniai dalykai, tai daug kà bûèiau dariusi kitaip. Að pirmenybæ teikiu vidinei pusiausvyrai, teigiamai energijai komandoje. Esu toli nuo gimtinës, todël man norisi, kad komandoje galëèiau jaustis kaip ðeimoje. Tikrai nenorëjau bûti varþybiniu arkliu", - pabrëþë 1999 metø moterø "Tour de France" lenktyniø nugalëtoja.

ELTA