Austras sukûrë elektriná dviratá
Parayta admin Rugsjo 30 2008 11:47:32
DviratisAustras iðradëjas Stefanas Gulasas sukûrë elektriná dviratá „ErockIT“ , kuriuo vaþiuojant reikia minti pedalus, kad gamintøsi elektra. Kuo smarkiau minama, tuo stipriau veikia variklis ir greièiau vaþiuoja dviratis. Jis gali pasiekti 80 km per valandà greitá, todël, anot iðradëjo, jis gali ið pagrindø pakeisti transporto pasaulá.

Daugiau apie tai þiûrëkite vaizdo reportaþe. ("Skaityti daugiau").

Iplstos naujienos
DviratisAustras iðradëjas Stefanas Gulasas sukûrë elektriná dviratá „ErockIT“ , kuriuo vaþiuojant reikia minti pedalus, kad gamintøsi elektra. Kuo smarkiau minama, tuo stipriau veikia variklis ir greièiau vaþiuoja dviratis. Jis gali pasiekti 80 km per valandà greitá, todël, anot iðradëjo, jis gali ið pagrindø pakeisti transporto pasaulá.

Daugiau apie tai þiûrëkite vaizdo reportaþe.
 
„Reuters“