V.Konovalovas: konfliktø tarp dviratininkiø po lenktyniø nebuvo
Parayta admin Rugsjo 30 2008 11:48:45
Nors Italijoje pasibaigusiame pasaulio suaugusiøjø bei jaunimo (iki 23 metø) dviraèiø plento èempionate Lietuvos sportininkams nepavyko iðkovoti medaliø, rinktinës treneris Valerijus Konovalovas mûsø sportininkø pasirodymà vertina teigiamai.

Svarbiausias dviraèiø sporto metø renginys sekmadiená baigësi grupinëmis 260,25 km vyrø lenktynëmis, kuriose dalyvavo ir lietuvis Ignatas Konovalovas. Deja, jis kartu su dar 127 dviratininkais distancijos nebaigë (startavo 205).

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Nors Italijoje pasibaigusiame pasaulio suaugusiøjø bei jaunimo (iki 23 metø) dviraèiø plento èempionate Lietuvos sportininkams nepavyko iðkovoti medaliø, rinktinës treneris Valerijus Konovalovas mûsø sportininkø pasirodymà vertina teigiamai.

Svarbiausias dviraèiø sporto metø renginys sekmadiená baigësi grupinëmis 260,25 km vyrø lenktynëmis, kuriose dalyvavo ir lietuvis Ignatas Konovalovas. Deja, jis kartu su dar 127 dviratininkais distancijos nebaigë (startavo 205).

Trukdë kelio skausmas

Kaip "Lietuvos þinioms" pasakojo Lietuvos moterø dviraèiø rinktinës treneris bei Ignato tëtis Valerijus Konovalovas, 22 metø sportininkas ið lenktyniø pasitraukë dël ligos.

"Prieð pasaulio èempionatà jis dalyvavo lenktynëse Lenkijoje, ten oras buvo vësokas ir Ignatas perðalo, be to, per varþybas ðiame èempionate jam ëmë skaudëti kelá", - LÞ sakë V. Konolavovas.

Dviratininko tëtis teigë, jog geriausia iðeitis bûtø buvusi ið viso nestartuoti grupinëse lenktynëse, taèiau tada tektø mokëti piniginæ baudà.

Vyrø grupiniø lenktyniø èempionu tapo italas Alessandro Ballanas (6.37:30), viceèempiono titulà iðkovojo jo tëvynainis Damiano Cunego (atsiliko 3 sek.), bronzos medalis áteiktas danui Mattisui Brescheliui (atsiliko 3 sek.).

Pasaulio èempionato atskiro starto lenktynëse I. Konovalovas aplenkë 20 sportininkø ir uþëmë 37-àjà vietà.

V. Konovalovas dþiaugësi, jog pirmàkart suaugusiøjø varþybose dalyvavæs Ignatas ateinantá sezonà atstovaus Kanados komandai "Cervelo", kuri registruota Ðveicarijoje. Praëjusá sezonà lietuvis gynë Prancûzijos profesionalø komandos "Credit Agricole" garbæ, taèiau ði komanda jau iðformuota, nes neatsirado rëmëjø kitiems metams.

"Ateityje ið Ignato laukiame labai gerø rezultatø", - optimizmo neslëpë V. Konovalovas.

Stengësi visos merginos

O geriausiai ið mûsø ðalies dviratininkø Italijoje pasirodë Diana Þiliûtë - ji grupinëse 138,80 km moterø lenktynëse uþëmë ðeðtàjà vietà. Lietuvos dviratininkë finiðe 1 min. 47 sek. pralaimëjo aukso medalá iðkovojusiai britei Nicole Cooke. Sidabrà pelnë kartu su nugalëtoja finiðavusi olandë Marianne Vos, bronza teko vokietei Judith Arndt.

Kitos Lietuvos dviratininkës pasirodë kukliau: Edita Puèinskaitë buvo 18-a, Rasa Polikevièiûtë - 27-a, Modesta Vþesniauskaitë - 32-a, Jolanta Polikevièiûtë - 34-a, Rasa Leleivytë - 81-a, Inga Èilvinaitë - 90-a.

"Èempionatui moterys pasirengë gerai, komanda buvo pajëgi ir varþësi atkakliai, - grupiniø lenktyniø rezultatus apibendrino V. Konovalovas. - Spektaklis buvo nuostabus".

Pasak jo, pagal planà buvo numatyta: jei pavyktø grupelei dviratininkiø pabëgti nuo kolonos, tarp jø turëtø bûti D. Þiliûtë arba R. Leleivytë.

"Atitrûko 13 sportininkiø, tarp jø buvo Diana Þiliûtë ir Jolanta Polikevièiûtë, - pasakojo rinktinës treneris. - Kitos merginos dëjo visas pastangas, kad atsilikusi grupë nepavytø lyderiø".

Kai pabëgusiøjø grupelæ nuo likusiøjø skyrë beveik minutë, italø motociklas, neva filmuodamas lenktynes, pradëjo diktuoti tempà, kad kolona pavytø bëgles. "Girdëjome, kaip per radijà teisëjai reikalavo, kad motociklas pasitrauktø, taèiau jø niekas neklausë, - prisiminë V. Konovalovas. - Be motociklo pagalbos bëgliø niekas nebûtø pavijæ ir mes gal dþiaugtumëmës medaliu".

Treneris tikino priekaiðtø neturintis në vienai merginai - visos stengësi sutrukdyti varþovëms verþtis á prieká.

"Girdëjau, kaip Diana po finiðo ásikarðèiavusi sakë, jog Edita Puèinskaitë ir Modesta Vþesniauskaitë jai nepadëjo, bet ji, bûdama toli nuo grupës, ir negalëjo matyti, kaip mûsø merginos dirbo".

Pasak trenerio, jokiø konfliktø tarp dviratininkiø po lenktyniø nebuvo.

"Komanda buvo vieninga. Tik gaila, jog ðiemet mums pritrûko sëkmës", - apgailestavo V. Konovalovas.