Argentinietis filmuoja dviraèiø vagis ir rodo juos internete
Parayta admin Spalio 11 2008 21:21:16

Dauguma þmoniø savo dviraèius prirakina tvirta spyna prie metalinio stulpo. Taèiau vienas Argentinos þurnalistas nusprendë iðtirti nusikalstamumà Buenos Airiø priemiesèiuose. Jis gatvëje neprirakintus paliko pigius dviraèius, kuriuos visà laikà filmavo paslëptos kameros.

Skaityti daugiau...
Iplstos naujienos

Dauguma þmoniø savo dviraèius prirakina tvirta spyna prie metalinio stulpo. Taèiau vienas Argentinos þurnalistas nusprendë iðtirti nusikalstamumà Buenos Airiø priemiesèiuose. Jis gatvëje neprirakintus paliko pigius dviraèius, kuriuos visà laikà filmavo paslëptos kameros.