Panevëþyje mirtinai suþalotas dviratinininkas
Parayta admin Spalio 11 2008 21:37:29

Panevëþio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas praneða, kad ketvirtadiená apie 17.50 val. 1989 metais gimusio vyriðkio vairuojamas automobilis BMW 525 partrenkë ir mirtinai suþalojo pësèiøjø perëja vaþiavusio dvirtatininko.

Nelaimë ávyko ties Klaipëdos gatvës 82 namu.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Panevëþio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas praneða, kad ketvirtadiená apie 17.50 val. 1989 metais gimusio vyriðkio vairuojamas automobilis BMW 525 partrenkë ir mirtinai suþalojo pësèiøjø perëja vaþiavusio dvirtatininko.

Nelaimë ávyko ties Klaipëdos gatvës 82 namu.

Vairuotojas artëdamas prie pësèiøjø perëjos nepristabdë ir nesustojo, nors arèiau gatvës vidurio vaþiavæs automobilis Volvo 850 sustojo praleisti pësèiøjø perëja vairuotojui ið kairës pusës vaþiavusio dviratininko.

Uþvaþiavæs ant pësèiøjø perëjos, BMW vairuotojas dviratininkà partrenkë. 1952 metais gimæs dviratinininkas ligoninës priëmimo skyriuje nuo patirtø suþalojimø mirë.

Pirminiais duomenimis BMW vairuotojas buvo blaivus.

Keliø eismo taisyklës taisyklës numato, kad dviratininkai per perëjà privalo pereiti pësèiomis, jei eismas yra intensyvus.

Alfa.lt