Greitkelyje Vilnius-Kaunas mirtinai suþalotas dviratininkas
Paraðyta admin Spalio 13 2008 16:35:43
Sekmadiená, apie 15 val. 20 min. kelio Vilnius-Kaunas 49-ame kilometre automobilis „Dodge Caravan“, vairuojamas 31 metø moters, partrenkë ir suþalojo staiga á kelio vaþiuojamàjà dalá dviraèiu iðvaþiavusá 67 metø vyriðká.

Skaityti daugiau...

Iðplëstos naujienos
DviratisSekmadiená, apie 15 val. 20 min. kelio Vilnius-Kaunas 49-ame kilometre automobilis „Dodge Caravan“, vairuojamas 31 metø moters, partrenkë ir suþalojo staiga á kelio vaþiuojamàjà dalá dviraèiu iðvaþiavusá 67 metø vyriðká.

Kaip praneða Policijos departamentas, dël galvos traumos dviratininkas paguldytas á ligoninæ, taèiau tà paèià dienà, 23 val. 45 min. jis mirë.

 

www.DELFI.lt