Austrø dviratininko Kohlio kraujyje aptikta dopingo
Paraðyta admin Spalio 14 2008 04:11:43

Prestiþiniø dviraèiø lenktyniø „Tour de France“ „Kalnø marðkinëliø“ laimëtojas austras Bernardas Kohlis pripaþintas vartojæs dopingà. „Gerolsteiner“ komandai priklausiusiam dviratininko kraujyje rasta draudþiamo preparato EPO (eritropoetino). Tai jau ketvirtas „Tour de France“ lenktynëse dalyvavæs dviratininkas, kurio organizme aptikta ði dopingo rûðis.

Skaityti daugiau...


Iðplëstos naujienos

Prestiþiniø dviraèiø lenktyniø „Tour de France“ „Kalnø marðkinëliø“ laimëtojas austras Bernardas Kohlis pripaþintas vartojæs dopingà. „Gerolsteiner“ komandai priklausiusiam dviratininko kraujyje rasta draudþiamo preparato EPO (eritropoetino). Tai jau ketvirtas „Tour de France“ lenktynëse dalyvavæs dviratininkas, kurio organizme aptikta ði dopingo rûðis.

Tokias iðvadas, iðtyrus dviratininko paimtus mëginius, patvirtino Prancûzijos antidopingo asociacija. Kol kas neaiðku, kokia bausmë laukia sportininko. Neatmetama galimybë, jog jis bus diskvalifikuotas dviems metams.

B.Kohlis prestiþinëse „Tour de France“ dviraèiø lenktynëse bendroje áskaitoje, nusileidæs Cadeliui Evansui ir Carlosui Sastre uþëmë treèià vietà

Alfa.lt