Suþalotas girtutëlis dviratininkas
Parayta admin Spalio 15 2008 11:24:15
Gerokai medikø nurodytà þmogaus organizmui mirtinà 4,5 promilës alkoholio dozæ virðijæs dviraèiu vaþiavæs Panevëþio r. Bukaltiðkiø k. gyventojas P.V. pateko á avarijà ir dël patirtø suþalojimø atsidûrë ligoninëje. Nelaimë ávyko pirmadiená apie 15.30 val. kelio Anykðèiai–Troðkûnai–Panevëþys keturiasdeðimt septintajame kilometre.

Skaityti daugiau...

Iplstos naujienos
DviratisGerokai medikø nurodytà þmogaus organizmui mirtinà 4,5 promilës alkoholio dozæ virðijæs dviraèiu vaþiavæs Panevëþio r. Bukaltiðkiø k. gyventojas P.V. pateko á avarijà ir dël patirtø suþalojimø atsidûrë ligoninëje. Nelaimë ávyko pirmadiená apie 15.30 val. kelio Anykðèiai–Troðkûnai–Panevëþys keturiasdeðimt septintajame kilometre.

Automobilio „VW Golf“ vairuotoja – Raguvos miestelio Vilniaus g. gyventoja R.Ð. susidûrë su ta paèia kryptimi vaþiuojanèiu girtutëliu ðeðiasdeðimt dvejø metø dviratininku. Panevëþio rajono policijos komisariato atstovë spaudai Vaida Karalevièienë informavo, kad automobiliui lenkiant dviratininkà, jis trenkësi á galines maðinos dureles.

„Maðinà vairavusi moteris nurodë, kad P.V. á „VW Golf“ trenkësi já lenkiant. Gali bûti, kad jis dël girtumo tiesiog nesuvaldë dviraèio. Be to, vyriðkis nedëvëjo ðviesà atspindinèios liemenës, jo dviratis neturëjo atðvaitø“, – teigë atstovë spaudai.

Á ligoninæ nuveþtam nukentëjusiajam buvo nustatytas 4,99 promilës girtumas ir smegenø sutrenkimas. Po patirtos avarijos P.V. gydomas ligoninës Neurochirurgijos skyriuje.