Anykðèiø r. á prieðprieðinio eismo juostà iðlëkæs automobilis uþmuðë dviratininkà
Parayta admin Spalio 17 2008 10:41:12
Ketvirtadienio rytà, apie 8 val. Anykðèiø rajone, kelio Radiðkis - Anykðèiai - Rokiðkis 33-ame kilometre, automobilis „Opel Vectra“, vairuojamas 47 metø vyriðkio, iðvaþiavo á prieðprieðinio eismo juostà ir susidûrë su ja vaþiavusiu dviratininku.

Skaityti daugiau...

Iplstos naujienos
Dviratis, þibintasKetvirtadienio rytà, apie 8 val. Anykðèiø rajone, kelio Radiðkis - Anykðèiai - Rokiðkis 33-ame kilometre, automobilis „Opel Vectra“, vairuojamas 47 metø vyriðkio, iðvaþiavo á prieðprieðinio eismo juostà ir susidûrë su ja vaþiavusiu dviratininku.

Kaip praneða Policijos departamentas, dviraèiu vaþiavæs 61 metø vyriðkis nuo suþalojimø ligoninëje mirë.

www.DELFI.lt