Dviratininkë A.Bagdonavièiûtë atstovaus „Menikini-Selle Italia“ komandai
Parayta admin Spalio 21 2008 16:29:58
23 metø Lietuvos dviratininkë Agnë Bagdonavièiûtë, ðá sezonà atstovavusi Italijos komandai "System Data", pereina á kità ðios ðalies komandà - "Menikini-Selle Italia". Lietuvë su ðiuo klubu pasiraðë vieneriø metø sutartá.

Skaityti daugiau...

Iplstos naujienos
Dviraèiø lenktynës23 metø Lietuvos dviratininkë Agnë Bagdonavièiûtë, ðá sezonà atstovavusi Italijos komandai "System Data", pereina á kità ðios ðalies komandà - "Menikini-Selle Italia". Lietuvë su ðiuo klubu pasiraðë vieneriø metø sutartá.

Beje, su "Menikini-Selle Italia" komanda sutartá dar sezonui pratæsë penkiskart "Giro d'Italia" ir triskart "Tour de France" lenktyniø nugalëtoja 34-eriø metø italë Fabiana Luperini.

Eltos þiniomis, "Menikini-Selle Italia" ekipà gali papildyti ir dar viena lietuvë - 22 metø Daiva Tuðlaitë, kuri ðiemet vilkëjo "Michela Fanini" komandos marðkinëlius.

ELTA