Lenkimo manevro metu partrenkta dviratininkë mirë
Parayta admin Spalio 24 2008 10:43:24
Ketvirtadiená apie 13 val. 17 min. Ukmergës rajone, Mëguèiø kaime, automobilis „Volvo FH12“, vairuojamas 38 metø vyriðkio, lenkdamas kità automobilá, partrenkë ir suþalojo staiga vaþiavimo kryptá pakeitusià dviraèiu vaþiavusià 76 metø moterá, praneða Policijos departamentas.

Skaityti daugiau...

Iplstos naujienos
DviratisKetvirtadiená apie 13 val. 17 min. Ukmergës rajone, Mëguèiø kaime, automobilis „Volvo FH12“, vairuojamas 38 metø vyriðkio, lenkdamas kità automobilá, partrenkë ir suþalojo staiga vaþiavimo kryptá pakeitusià dviraèiu vaþiavusià 76 metø moterá, praneða Policijos departamentas.

Dël ávairiø kûno suþalojimø moteris paguldyta á ligoninæ, taèiau tà paèià dienà 21 val. 20 min. ji mirë.

www.DELFI.lt