Vilniaus r. girtas vairuotojas suvaþinëjo dviratininkà
Parayta admin Spalio 26 2008 09:41:36
Ðeðtadiená anksti ryte Vilniaus rajone dviratininkas tapo girto vairuotojo auka. Nelaimë ávyko 7 val. 55 min. kelio Vilnius-Ðvenèionys 32-ame kilometre. Kaip praneða Policijos departamentas, automobilis „Renault Espace“, vairuojamas 28-eriø vyro V.S., partrenkë ir mirtinai suþalojo ta paèia kryptimi dviraèiu vaþiavusá 75-eriø L.M.

Skaityti daugiau...

Iplstos naujienos
DviratisÐeðtadiená anksti ryte Vilniaus rajone dviratininkas tapo girto vairuotojo auka. Nelaimë ávyko 7 val. 55 min. kelio Vilnius-Ðvenèionys 32-ame kilometre. Kaip praneða Policijos departamentas, automobilis „Renault Espace“, vairuojamas 28-eriø vyro V.S., partrenkë ir mirtinai suþalojo ta paèia kryptimi dviraèiu vaþiavusá 75-eriø L.M.

Átariamasis neblaivus (2,21 prom. alkoholio) vairuotojas uþdarytas á areðtinæ.

Ðakiø rajone avarijos metu dar vienas þmogus. Penktadiená ryte kelio Pilviðkiai–Ðakiai–Jurbarkas 37-ame kilometre, automobilis „VW Passat“, vairuojamas 29-eriø V.P. ,iðvaþiavo á prieðprieðinio eismo juostà ir susidûrë su autogreideriu ,,DZ-198“, vairuojamu V.K..

Eismo ávykio metu þuvo automobilio „VW Passat“ vairuotojas. Avarijos prieþastis tiria policija.

www.DELFI.lt