Dviratis ,,Vaiduoklis“ þuvusiems kelyje dviratininkams atminti
Parayta admin Spalio 29 2008 20:38:05
Penktadiená,(2008 10 31)  artejant lapkrièio 1- jai visø sventujø dienai, 11 val. Gedimino pr. prieðais Vyriausybës rûmus ávyks akcija pagerbti kelyje þuvusiems dviratininkams. Ðalia Gedimino pr. bus prirakintas baltai nudaþytas dviratis ,,Vaiduoklis“, simbolizuojantis kelyje þuvusius dviratininkus. 

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Penktadiená,(2008 10 31)  artejant lapkrièio 1- jai visø ðventujø dienai, 11 val. Gedimino pr. prieðais Vyriausybës rûmus ávyks akcija pagerbti kelyje þuvusiems dviratininkams. Ðalia Gedimino pr. bus prirakintas baltai nudaþytas dviratis ,,Vaiduoklis“, simbolizuojantis kelyje þuvusius dviratininkus. 

Kvieèiame neabejingus prisijungti, kartu uþdegsime þvakutes, praðome apsirengti baltais drabuþiais, ar tureti baltos spalvos akcenta.

Vakare apie 18 val. ,,Kritinës masës“ dalyviai pagerbs tylos minute kelyje zuvusius savo bendrarminèius.
 

Statistikos duomenimis 2007 metais Lietuvos keliuose zuvo 73 dviratinikai, suþeista 569 dviratininkai. 

O kiek ðiais metais?