Mini-apklausos dël dviraèiø Vilniuje rezultatai
Parayta admin Spalio 29 2008 21:06:29

Neseniai buvo maþa apklausëlë Vilniaus dviratininkams. Ðtai rezultatai.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Neseniai buvo maþa apklausëlë Vilniaus dviratininkams. Ðtai rezultatai:

Atsakë 74 Vilniaus gyventojai dviraèiø entuziastai. Paaiðkëjo kad per metus jie dviraèiu vaþinëja vidutiniðkai 7,5 mënesio. Visi apklaustieji nurodë parkavimà kaip aktualià problemà, labiausiai trûksta saugiø parkavimo vietø centre, senamiestyje, prie universitetø, klubø, kaviniø, bibliotekø, taip pat nurodë ir trûkumà miegamuosiuose rajonuose. Uþ parkavimo paslaugà sutiktø mokëti vidutini kai 1,3 Lt uþ valandà, 5 Lt uþ visà dienà, 40 Lt uþ mënesiná parkavimo bilietà. Uþ padangø pripûtimà ir purvo nuvalymà sutiktø mokëti vidutiniðkai 5,70 Lt. Uþ dviraèio nuomà 6 valandoms vidutiniðkai mokëtø 20,70 Lt. Paklausti, kokiø paslaugø labiausiai trûksta, dauguma pasigenda patogiø dviraèiø takø, dviraèiø parkavimo, nuomos, remonto, ekskursijø ir kt.