Prisiminti þuvæ dviratininkai
Parayta admin Spalio 31 2008 18:40:00
Penktadiená 11 val. Gedimino pr. prieðais Vyriausybës rûmus ávyko akcija skirta pagerbti kelyje þuvusiems dviratininkams. Vinco Kudirkos aikðtëje buvo prirakintas baltai nudaþytas dviratis „Vaiduoklis“, simbolizuojantis kelyje þuvusius dviratininkus, praneða visuomeninis judëjimas „Kritinë masë“.

Skaityti daugiau...

Iplstos naujienos
Dviratis ,,Vaiduoklis“ Penktadiená 11 val. Gedimino pr. prieðais Vyriausybës rûmus ávyko akcija skirta pagerbti kelyje þuvusiems dviratininkams. Vinco Kudirkos aikðtëje buvo prirakintas baltai nudaþytas dviratis „Vaiduoklis“, simbolizuojantis kelyje þuvusius dviratininkus, praneða visuomeninis judëjimas „Kritinë masë“.

Dviratis „Vaiduoklis“ statomas norint atkreipti visuomenës dëmesá á aktualias saugaus eismo problemas. Nuo ðiol toks memorialas Lietuvoje primins vairuotojams, dviratininkams, þmonëms, sprendþiantiems saugaus eismo problemas, apie esamà tragiðkà situacijà Lietuvos keliuose.

Apie 18 val. akcijos „Kritinë masë“ dalyviai pagerbs tylos minute kelyje þuvusius savo bendraminèius.

 

Statistikos duomenimis 2007 metais Lietuvos keliuose þuvo 73 dviratininkai, suþeista 569 dviratininkø. Ðiais metais per devynis mënesius þuvo 18 dviratininkø.

www.DELFI.lt