Keturis þmones praþudþiusios avarijos kaltininkas: nebijau sësti iki gyvos galvos!
Parayta admin Lapkriio 11 2008 12:42:26
Prieð dvejus metus visà ðalá sukrëtusios avarijos, per kurià þuvo du dviraèiais vaþiavæ vaikai ir du suaugusieji bei pora vaikø buvo suluoðinti visam gyvenimui, vienas tragedijos kaltininkø uteniðkis Kæstutis B. þada tragiðkà ðios istorijos baigtá.

Skaityti daugiau...

Iplstos naujienos
Prieð dvejus metus visà ðalá sukrëtusios avarijos, per kurià þuvo du dviraèiais vaþiavæ vaikai ir du suaugusieji bei pora vaikø buvo suluoðinti visam gyvenimui, vienas tragedijos kaltininkø uteniðkis Kæstutis B. þada tragiðkà ðios istorijos baigtá.

Po antradiená kraupios avarijos kaltininkams paskelbtos nepalankios Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo (LAT) nutarties, kuria lenktynëse dalyvavæ vairuotojai 7 metams siunèiami á kolonijà, Kæstutis B. pareiðkë, jog þada susidoroti su vaikus sutraiðkiusiu vairuotoju Andriumi Ð.

„Að tikrai nebijau pasakyti: viso ðito dalyko nepaliksiu ramybëje, neturiu kà prarasti, - iðgirdæs, kad trijø teisëjø kolegija atmetë jo kasaciná skundà, neslëpdamas susijaudinimo DELFI aiðkino Kæstutis B. – Mane nuteisë, bet að nesijauèiu kaltas, todël privalësiu su Andriumi Ð. susidoroti. Mano gyvenimas jau sugriautas, todël padarysiu viskà, kad jis atsakytø uþ vaikø þûtá. Patikëkite, nebijau sëstis á kalëjimà iki gyvos galvos“.

Gali bûti, Kæstutis B. pasikarðèiavo – kol baudþiamojoje byloje dël vaikø þûties nebuvo padëtas galutinis taðkas, LAT teisëjø kolegija dël ðeimyniniø reikalø vyriðkiui buvo atidëjusi bausmës pradþià. „Gráþæs namo susikrausiu daiktus ir lauksiu, kada reikës vaþiuoti atlikti bausmës – nuo to niekur nepasislëpsiu“, - aiðkino 38 metø praeityje jau teistas vyras. Andrius Ð. jau atlieka bausmæ.

Teisëjas: tu - prieþastinis ryðys

Uteniðkis - vienintelis antradiená atvykæs iðklausyti LAT nutarties. Jis vylësi, kad bus panaikintas Utenos rajono apylinkës ir Panevëþio apygardos teismø verdiktas, kuriuo jam ir Andriui Ð. teismas skyrë po 7 metø laisvës atëmimo bausmes. Vyrai kalës atviroje kolonijoje.

„Jeigu jausèiausi kaltas, tikrai nebûèiau samdæs advokatø ir jiems mokëjæs dideliø pinigø“, - apmaudo neslëpë dviejø vaikø tëvas.

Teisëjui Albinui Sirvydþiui paskelbus, kad nuteistøjø skundai atmetami, Kæstutis B. priëjo prie Temidës tarno: „O nuosprendyje bus iðaiðkinta, kas buvo avarijos prieþastinis ryðys?“.

„Tu – prieþastinis ryðys“, - nemalonià tiesà pasakæs kolegijos pirmininkas iðëjo ið posëdþiø salës.

Vaikø netekæ tëvai kompensacijø dar negaus

LAT savo neskundþiamojoje ir galutinëje nutartyje konstatavo, kad Kæstutis B. ir Arûnas Ð. buvo pagrástai nuteisti bei jiems skirtos nusikaltimo pobûdá atitinkanèios bausmës. „Pagrindo ðvelninti bausmes nëra“, - pabrëþë teismas.

Avarijoje þuvusiø vaikø tëvams Utenos rajono apylinkës teismas buvo priteisæs 1 mln. 150 tûkst. litø neturtinës þalos atlyginimà, taèiau bylà apeliacine tvarka iðnagrinëjusi Panevëþio apygardos teismo teisëjø kolegijà ðià sumà sumaþino iki beveik 500 tûkst. Lt.

LAT nesutiko su ðiuo teismo sprendimu ir antradiená paskelbë, kad teismas apeliacine tvarka privalës dar kartà nagrinëti þuvusiøjø ir suþalotø vaikø tëvø pareikðtus ieðkinius.

„Maþindamas neturtinës þalos atlyginimà Panevëþio apygardos teismas rëmësi tik vieninteliu motyvu – nuteistøjø turtine padëtimi, - nutarties motyvus aiðkino LAT teisëjas A. Sirvydis. – Ástatymas draudþia, kad bûtø atsiþvelgiama tik á ðá motyvà. Be to, apeliacinës instancijos teismas neatsiþvelgë, kad vieni tëvai neteko vaikø, o kitø – suþaloti“.

„Jeigu jausèiausi kaltas, bent kaip bandyèiau atlyginti þalà, taèiau nukentëjusieji ið manæs negaus në cento – að nekaltas!“ - niekaip su teismo nuosprendþiu negalëjo susitaikyti automobiliu á Vilniø atvykæs uteniðkis.

Vaikai buvo nublokðti nuo dviraèiø

Skaudi avarija, per kurià þuvo keturi þmonës ir dar du buvo sunkiai suþaloti, ávyko 2006-øjø geguþës 5-àjà apie 16.20 val. Utenos rajone, kelio Utena-Pakalniai-Alanta 4-ajame kilometre.

Bylos duomenimis, buvæ bendradarbiai Andrius Ð. ir Kæstutis B., gráþdami á Utenà, sumanë tarpusavyje palenktyniauti.

„Ford Mondeo“ vairavæs Kæstutis B. ákalnëje pradëjo lenkti „Fiat Ulysse“ vaþiavusá savo kolegà, taèiau ðis nepasidavë ir abu ëmë didinti greitá. Kai automobiliai pradëjo kilti á kalnà, Kæstutis B. pamatë prieðprieðiais atvaþiuojantá sunkveþimá „Iveco 35C13“, todël buvo priverstas dar labiau spausti kolegà prie kelkraðèio.

Andriaus Ð. vairuojamas automobilis uþlëkë ant kelkraðèio, dël pradurtos padangos maðina tapo nevaldoma ir ástriþa áskriejo á prieðprieðinio eismo juostos pakraðèiu vaþiuojanèios dviratininkø kolonos pabaigà.

Nubloðkæs vaikus, automobilis pakilo á orà, nukirtæs pakelës medþiø virðûnes, tëðkësi á pievà. Nublokðti 11 ir 13 metø dviratininkai bei kartu su Andriumi Ð. vaþiavæ du keleiviai þuvo ið karto.

Andrius Ð. savo kaltæ pripaþino ið dalies, o Kæstutis B. tiek tyrimo, tiek teisminio nagrinëjimo metu nurodë, kad dël avarijos kaltas yra tik vaikus sutraiðkæs vairuotojas.

Jis aiðkino, kad negalëjo numatyti pasekmiø, kurios kilo dël neatsargaus Andriaus . vairavimo bei árodinëjo, jog neturëjo nei pareigos, nei galimybës numatyti kito þmogaus veiksmø. „Tarp mano vaþiavimo ir sukeltos avarijos nëra prieþastinio ryðio“, - lig ðiol ásitikinæs Kæstutis B.

www.DELFI.lt