Panevëþyje neblaivi dviratininkë sankryþoje ásirëþë á automobilá
Parayta admin Lapkriio 14 2008 11:30:14
Treèiadienio pavakare, apie 17 val. 19 min. Panevëþyje, Respublikos gatvës ir Taikos aikðtës gatviø sankryþoje 45 metø moteris, vaþiuodama dviraèiu reguliuojamoje pësèiøjø perëjoje per leidþiamà ðviesoforo signalà atsitrenkë á automobilio „VW Passat“, kurá vairavo 66 metø vyriðkis, ðonà ir nugriuvo, paneða Panevëþio policija.

Skaityti daugiau...

Iplstos naujienos
Treèiadienio pavakare, apie 17 val. 19 min. Panevëþyje, Respublikos gatvës ir Taikos aikðtës gatviø sankryþoje 45 metø moteris, vaþiuodama dviraèiu reguliuojamoje pësèiøjø perëjoje per leidþiamà ðviesoforo signalà atsitrenkë á automobilio „VW Passat“, kurá vairavo 66 metø vyriðkis, ðonà ir nugriuvo, paneða Panevëþio policija.

Moteriai nustatytas 1,57 promilës girtumas. Raktikaulio lûþimà ji iðliesta gydytis ambulatoriðkai.

Dar vienas dviratininkas buvo partrenktas ketvirtadienio rytà, apie 10 val. 10 min. Nemuno gatvëje. Automobilis „VW Passat“, vairuojamas 31 metø vyriðkio, nepraleido jam ið kairës á pësèiøjø perëjà ávaþiavusio 81 metø dviratininko ir já kliudë.

Ligoninëje dviratininkui nustatyti 4-ojo, 5-ojo, 6-ojo ðonkauliø lûþimai ir galvos sumuðimas.

www.DELFI.lt