Kauno r. patrulis sunkiai suþalojo dviratininkà
Parayta admin Lapkriio 20 2008 11:21:32
Treèiadienio vakarà, apie 17 val. 15 min. Kauno rajone, kelio Vareikoniai-Panevëþiukas-Gaiþuvëlë 1-ame kilometre, automobilis „Audi 100“, vairuojamas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patruliø rinktinës patrulio, partrenkë ir suþalojo dviraèiu vaþiavusá 58 metø vyriðká, praneða Policijos departamentas.

Skaityti daugiau...

Iplstos naujienos
Treèiadienio vakarà, apie 17 val. 15 min. Kauno rajone, kelio Vareikoniai-Panevëþiukas-Gaiþuvëlë 1-ame kilometre, automobilis „Audi 100“, vairuojamas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patruliø rinktinës patrulio, partrenkë ir suþalojo dviraèiu vaþiavusá 58 metø vyriðká, praneða Policijos departamentas.

29 metø patrulis automobilá vairavo ne tarnybos metu. Jis buvo neuniformuotas, blaivus. Dviratininkas dël galvos smegenø traumos ir politraumos paguldytas á ligoninæ.

www.DELFI.lt