M.Webberis susiþeidë per iðtvermës varþybas
Parayta admin Lapkriio 22 2008 10:40:24
"Formulës-1" „Red Bull“ komandos lenktynininkas Markas Webberis yra Tasmanijos ligoninëje po to, kai dalyvaudamas „Tasmanian Challenge“ iðtvermës varþybø dviraèiø lenktyniø rungtyje kaktomuða susidûrë su automobiliu. Po avarijos jis buvo malûnsparniu buvo nugabentas á Hobarto karaliðkàjà ligoninæ. Manoma, kad M. Webberiui lûþo koja ir ranka. Australo gyvybei pavojus negresia.
 

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Markas Webberis ("Red Bull")"Formulës-1" „Red Bull“ komandos lenktynininkas Markas Webberis yra Tasmanijos ligoninëje po to, kai dalyvaudamas „Tasmanian Challenge“ iðtvermës varþybø dviraèiø lenktyniø rungtyje kaktomuða susidûrë su automobiliu. Po avarijos jis buvo malûnsparniu buvo nugabentas á Hobarto karaliðkàjà ligoninæ. Manoma, kad M. Webberiui lûþo koja ir ranka. Australo gyvybei pavojus negresia.

"Markas pateko á nedidelá incidentà kelyje, bet jam viskas gerai", - teigë „Webber Challenge“ renginio spaudos vadybininkë Nancy Cook. - Jis yra gydomas, taèiau nusivylæs, kad negalës tæsti pasirodymo, taèiau jam viskas gerai ir jis atitinkamai priþiûrimas".

M. Webberis pateko á avarijà, kuomet dalyvavo savo paties inicijuotose iðtvermës varþybose, kuriø metu australas turëjo áveikti 250 km per penkias dienas. M. Webberis turëjo vaþiuoti dviraèiu, irkluoti baidaræ, o taip pat lanktyniauti bëgte bei pësèiomis.

Patirtos australo traumos reiðkia, kad iki sezono pradþios jam gali tekti gydytis ir nedalyvauti automobilio bandymuose.

Daugiau informacijos ieðkokite:

F-1.lt