Geriausias 2008 m. dviratininkas - A.Contadoras
Parađyta admin Lapkričio 26 2008 17:42:42

Alberto Contadorui atiteko geriausio 2008 metø dviratininko apdovanojimas „Auksinis dviratis“, praneða leidinys „Cycling Weekly“. Ispanijos dviratininkas prestiþiniuose Prancûzijos þurnalo „Velo“ rengiamuose rinkimuose, kuriuose balsuoja sporto þurnalistai, nugalëjo antrus metus ið eilës.
 

Skaityti daugiau...


Iđplëstos naujienos

Alberto Contadorui atiteko geriausio 2008 metø dviratininko apdovanojimas „Auksinis dviratis“, praneða leidinys „Cycling Weekly“. Ispanijos dviratininkas prestiþiniuose Prancûzijos þurnalo „Velo“ rengiamuose rinkimuose, kuriuose balsuoja sporto þurnalistai, nugalëjo antrus metus ið eilës.

Plebiscite A. Contadoras surinko 72 taðkus ir aplenkë antràjà vietà uþëmusá Pekino olimpiná èempionà ðveicarà Fabianà Cancellarà (47) bei „Tour de France“ nugalëtojà kità ispanà Carlosà Sastre (36).

2008-aisiais 25-eriø A. Contadoras triumfavo prestiþinëse „Giro d'Italia“ ir „Vuelta a Espana“ varþybose. „Astana“ ekipos atstovas taip pat tapo vienu ið 5 pasaulio dviratininkø, sugebëjusiø nugalëti trejose pagrindinëse lenktynëse - dvejose minëtose bei „Tour de France“, kur ispanas laimëjo 2007-aisiais.

www.DELFI.lt