Lietuvos dviratininkø bendrijos taryba aptars pasiûlymus naujam Lietuvos Seimui, 2008- 12 -13
Parayta admin Lapkriio 27 2008 13:28:12
Gruodþio 13 d. susirinks Lietuvos dviratininkø bendrijos taryba (susidariusi ið 5 dviratininkø ið Klaipëdos, Ðiauliø, Panevëþio, Kauno ir Vilniaus) po ðiø metø diskusijos apie “Ðalmø ir liemeniø ástatymà” nagrinëti daugiau pasiûlymu.

Jau þinoma, kad dviraèiø saugumas (vagystës) ir Keliø eismo taisykliø modernizavimas, dviraèiø trasø þymëjimas þais svarbø vaidmená.

Tikslaus laiko ir vietos tikslinami.


Iplstos naujienos
Gruodþio 13 d. susirinks Lietuvos dviratininkø bendrijos taryba (susidariusi ið 5 dviratininkø ið Klaipëdos, Ðiauliø, Panevëþio, Kauno ir Vilniaus) po ðiø metø diskusijos apie “Ðalmø ir liemeniø ástatymà” nagrinëti daugiau pasiûlymu.

Jau þinoma, kad dviraèiø saugumas (vagystës) ir Keliø eismo taisykliø modernizavimas, dviraèiø trasø þymëjimas þais svarbø vaidmená.

Tikslaus laiko ir vietos tikslinami.