Ðiauliø r. mirtinai suþalotas dviratininkas
Parayta admin Gruodio 21 2008 10:50:55
Ðeðtadiená vakare Ðiauliø r., kelio Ðiauliai-Palanga 20-ame km, automobilis „Mercedes Benz 1480“ su priekaba, vairuojamas 41-eriø metø vyriðkio, partrenkë ir mirtinai suþalojo dviratá vedusá 45-eriø vyriðká.
Iplstos naujienos
Ðeðtadiená vakare Ðiauliø r., kelio Ðiauliai-Palanga 20-ame km, automobilis „Mercedes Benz 1480“ su priekaba, vairuojamas 41-eriø metø vyriðkio, partrenkë ir mirtinai suþalojo dviratá vedusá 45-eriø vyriðká.