S.Krupeckaitë – geriausia gruodþio mënesio sportininkë
Parayta admin Sausio 06 2009 13:24:25
Dviratininkë Simona Krupeckaitë pasaulio dviraèiø treko taurës varþybø III etape Kolumbijoje iðkovojusi tris aukso medalius (keirino rungtyje, 200 m sprinte ir 500 m atskiro starto lenktynëse), o su Gintare Gaivenyte ir bronzos medalá komandø sprinto rungtyje, iðrinkta geriausia 2008 metø gruodþio mënesio sportininke. Rinkimuose Simona nugalëjo uþtikrintai. Uþ jà balsavo penki ekspertai ir 848 DELFI apklausos respondentai (balsavo 1570). Antràjà vietà rinkimuose uþëmë Europos plaukimo èempionate 200 metrø distancijoje kompleksiniu bûdu sidabro medalá iðkovojæs Vytautas Januðaitis. Uþ já balsavo du ekspertai ir 320 DELFI apklausos dalyviø.
 

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Simona KrupeckaitëDviratininkë Simona Krupeckaitë pasaulio dviraèiø treko taurës varþybø III etape Kolumbijoje iðkovojusi tris aukso medalius (keirino rungtyje, 200 m sprinte ir 500 m atskiro starto lenktynëse), o su Gintare Gaivenyte ir bronzos medalá komandø sprinto rungtyje, iðrinkta geriausia 2008 metø gruodþio mënesio sportininke. Rinkimuose Simona nugalëjo uþtikrintai. Uþ jà balsavo penki ekspertai ir 848 DELFI apklausos respondentai (balsavo 1570). Antràjà vietà rinkimuose uþëmë Europos plaukimo èempionate 200 metrø distancijoje kompleksiniu bûdu sidabro medalá iðkovojæs Vytautas Januðaitis. Uþ já balsavo du ekspertai ir 320 DELFI apklausos dalyviø.
 

Treèias liko Tadas Kumeliauskas (258 balsai), kuris tapo rezultatyviausiu pasaulio jaunimo ledo ritulio èempionato II diviziono B grupës þaidëju (9 ávarèiai ir 10 rezultatyviø perdavimø).

Ketvirta vieta rinkimuose atiteko Europos taurës greitojo èiuoþimo trumpuoju taku III etape sidabro medalá iðkovojusiai Agnei Sereikaitei (74 balsai), o penkta – Vilijai Sereikaitei, kuri Pasaulio dviraèiø treko taurës varþybø III etape Kolumbijoje iðkovojo aukso medalá asmeninëse 3 km persekiojimo lenktynëse (70 balsø).

P.S. Ið aðtuoniø ekspertø vienas balsavime nedalyvavo.

Gruodþio mënesio rinkimø rezultatai:

Sportininkas DELFI apklausa Ekspertai Ið viso
Simonas KRUPECKAITË 5 tðk. 5 tðk. 10 tðk.
Vytautas JANUÐAITIS 3 tðk. 2 tðk. 5 tðk.
Tadas KUMELIAUSKAS 2 tðk. 0 tðk. 2 tðk.
Agnë SEREIKAITË 1 tðk. 0 tðk. 1 tðk.
Vilija SEREIKAITË 0 tðk. 0 tðk. 0 tðk.

Kiekvienà mënesá geriausià Lietuvos mënesio sportininkà renka aðtuoni ekspertai ir DELFI apklausos dalyviai. Pirmàjà vietà DELFI apklausoje uþëmæs atletas gauna penkis taðkus, antràjà – trys, treèiàjà – du, ketvirtàjà - vienà. Eksperto balso vertë – vienas taðkas. Daugiausiai taðkø surinkæs pretendentas tampa rinkimø laureatu. Jei du pretendentai surenka vienodà taðkø skaièiø, nugalëtoju tampa daugiau balsø DELFI apklausoje surinkæs sportininkas.

SPO:) ekspertø komisijos nariai: olimpiniai èempionai Modestas Paulauskas ir Gintautas Umaras, Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artûras Poviliûnas, Kauno S. Nëries vidurinës mokyklos direktorius Vladas Janiûnas, Lietuvos kûno kultûros akademijos senato pirmininkas Aleksas Stanislovaitis, Lietuvos sporto þurnalistø federacijos prezidentë Laima Januðonytë, SPO:) ir „Sporto“ vyriausiasis redaktorius Artûras Gimþauskas.

www.DELFI.lt