Stengiantis iðvengti automobilio susidûrimo su dviratininku, þuvo moteris, dar du þmonës suþaloti
Parayta admin Sausio 12 2009 12:33:24

Ðeðtadiená apie 17.15 val. kelio Kaunas-Zarasai-Daugpilis 80 kilometre automobilio „Renault Megane Scenic” vairuotoja R. V., bandydama iðvengti susidûrimo su ta paèia kryptimi vaþiavusiu dviratininku, iðvaþiavo á prieðprieðinæ eismo juostà ir atsitrenkë á 18-meèio A. A. vairuojamà automobilá „Renault Espace“, praneða policija
 

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Ðeðtadiená apie 17.15 val. kelio Kaunas-Zarasai-Daugpilis 80 kilometre automobilio „Renault Megane Scenic” vairuotoja R. V., bandydama iðvengti susidûrimo su ta paèia kryptimi vaþiavusiu dviratininku, iðvaþiavo á prieðprieðinæ eismo juostà ir atsitrenkë á 18-meèio A. A. vairuojamà automobilá „Renault Espace“, praneða policija
 

Ávykio metu þuvo „Renault Megane Scenic“ keleivë S. V., suþalota „Renault Megane Scenic“ vairuotoja R. V., kuri dël ávairiø suþalojimø paguldyta á Ukmergës ligoninës traumatologijos skyriø. „Renault Espace“ vairuotojas A. A. dël suþalojimø paguldytas á Ukmergës rajono ligoninës traumatologijos skyriø.

 

www.DELFI.lt