Gráþæs á dviraèiø sportà L.Armstrongas nesitiki nuskinti laurø
Parayta admin Sausio 13 2009 13:35:03

Septynis kartus „Tour de France“ dviraèiø lenktyniø èempionas Lance'as Armstrongas pirmadiená teigë, jog po trejø metø pertraukus nesitiki pasiekti stulbinamø rezultatø. Sausio 20-25 dienomis su „Astana“ komanda jis dalyvaus Australijoje vyksianèiose ðeðiø etapø lenktynëse

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Septynis kartus „Tour de France“ dviraèiø lenktyniø èempionas Lance'as Armstrongas pirmadiená teigë, jog po trejø metø pertraukus nesitiki pasiekti stulbinamø rezultatø. Sausio 20-25 dienomis su „Astana“ komanda jis dalyvaus Australijoje vyksianèiose ðeðiø etapø lenktynëse