Velomanija Vilnius 2009
Paraðyta admin Sausio 30 2009 11:30:59

 Renginio ,,Velomanija 2009 Vilnius – demokratija ant dviejø ratø“ metu liepos 23 -31 dienomis Nemenèinæ, Vilniø ir jo apylinkes aplankys 30 projekto dalyviø ið Bulgarijos, Lenkijos, Vokietijos, Èekijos, Lietuvos. Visos organizacijos atstovauja jaunimo ir nevyriausybines organizacijas, kuriø veikla betarpiðkai susijusi su bevariklio, ekologinio transporto, aplinkosaugos sritimis.
 

Skaityti daugiau...


Iðplëstos naujienos

 Renginio ,,Velomanija 2009 Vilnius – demokratija ant dviejø ratø“ metu liepos 23 -31 dienomis Nemenèinæ, Vilniø ir jo apylinkes aplankys 30 projekto dalyviø ið Bulgarijos, Lenkijos, Vokietijos, Èekijos, Lietuvos. Visos organizacijos atstovauja jaunimo ir nevyriausybines organizacijas, kuriø veikla betarpiðkai susijusi su bevariklio, ekologinio transporto, aplinkosaugos sritimis.

Pagrindinis projekto tikslas yra stiprinti ekologinio transporto pozicijas Lietuvoje ir ES ðalyse, formuoti pilietinæ pozicijà bevariklio transporto atþvilgiu ir skatinti tolerancijà tarp automobiliø ir dviraèiø vairuotojø didþiuosiuose miestuose, tame tarpe ir Vilniuje bei kurti pagrindus tæstiniam dviraèiø entuziastø forumui „Velomanija“, kuris vyktø ki ekvienà liepà Lietuvos sostinëje.

Pasaulyje brangstant naftai ir maþëjant energetiniø resursø, lengvøjø automobiliø naudojimas turëtø maþëti, o Lietuvoje ir kai kuriose kitose ES ðalyse yra prieðingai. Vadinasi, ðià situacijà lemia ne vien ekonominës, bet ir socialinës ir psichologinës prieþastys, todël problemai spræsti reikia aktyviø bendruomeniø bei pilietiniø iniciatyvø bei ðvieèiamojo pobûdþio veiklos. Platesnis dviraèiø ir ekologinio transporto naudojimas Vilniuje ir kituose Europos miestuose spræstø konkreèias aplinkosaugos problemas – ma þintø triukðmà ir tarðà, CO2 iðmetimus, bûtø sutaupyta miesto erdvë, kuri dabar naudojama transporto judëjimui ir automobiliams laikyti, maþëtø kvëpavimo ligø tarp gyventojø. Jaunimo dalyvavimas aktualizuojant ðias problemas – svarbus faktorius skatinant spræsti ðià socialinæ problemà

Projekto metu vyks kûrybinës dirbtuvës ir diskusijos, paþintiniai turai dviraèiais, susitikimai su Vilniaus ir jo apylinkiø bendruomenëmis ir valdþios institucijø atstovais bei socialinë meninë akcija gyvoji skulptûra „Dviraèiø arka“ – socialinës problemos aktualizavimo per meniná veiksmà forma.


Renginyje dalvaus 30 jaunu zmoniu (iki 30 metu) is Vokietijos, Lenkijos, Bulgarijos, Cekijos bei Anglijos (gal ir Armenijos).

Ieskoma ir 9 dalyviu is Lietuvos.

Aplink “Velomanija” papildomai rengsime akcijas (dviraciais, koncertai ir pan.)

Dviratis.lt