LDB pakeis ...
Paraðyta admin Sausio 30 2009 11:34:49

Ir Lietuvos dviratininkø bendrija ketina 2009 m. kazka keisti:

a) kurti centrine dviraciu baze – visiems esamams, vogtams ir rastam dviraciams

Skaityti daugiau...


Iðplëstos naujienos

Ir Lietuvos dviratininkø bendrija ketina 2009 m. kazka keisti:

a) kurti centrine dviraciu baze – visiems esamams, vogtams ir rastam dviraciams

b) atnaujinti www.dviratis.lt svetaine – ji vel tures tapti bendra dviraciu portala kuris „naujokus“ ves i ieskoma vieta. Ji veiks zinomu „wordpress“ sistemos pagrindu ir leis ivairais budais
Mes nenorime „dviracio is naujo atrasti“, tai nesiekame dubluoti esamus sprendimus, bet padeti dviracio pasauli suprasti.
Juk mums nereikia itinkinti dviratininkus, o padeti kitiems jais tapti ;-)

c) pradeti diskusija su valdzia apie Keliu eismo taisykliu ir kitu reglamentu pakeitimus pagal siuolaikiska pasaulio patirti

      Pasiûlymai dël darbo grupës KET pataisoms parengti.

Dviratininkø forumuose svarstomi ir teikiami pasiûlymai dël pataisø Keliø eismo taisyklëse, kurios pagerintø dviratininkø, kaip eismo dalyviø padëtá ir teises. Kol kas siûlymai patys ávairiausi, bet dar toli iki pilno projekto, kurá galima tekti svarstymui su valdþios institucijomis. Pavieniø (daþnai gan prieðtaringø) pataisø teikimas nerezultatyvus.

Todël noriu suburti tokias KET (ir kitø teisës aktø)  pataisas rengianèiø dviratininkø darbo grupæ, kur þmonës pasidalintø darbais, atsakomybe, susitartø dël terminø kada kas padaroma. Pirminis iðbaigtas juodraðtis bûtø pristatytas dviratininkø bendruomenei. Galutinis projektas – svarstymui ir deryboms su atsakingom valdþios institucijom.

Tai bus ilgas procesas, nes KET pataisos daromos retai ir po ilgø derinimø. Naujausios KET pataisos priimtos 2008 m. po pasikeitimø Saugaus eismo ástatyme.

d) Pasiûlymas dël dviraèiø trasø þenklinimo.

Pateiksiu siûlymà pradëti paprastà dviraèiø turizmo ir kitokiø dviraèiø trasø þenklinimà daþais (spalvota juostele baltame fone) ant ávairiø pavirðiø: medþiø, stulpø, pastatø, kt. Taip þenklinamos pësèiøjø ir dviratininkø trasos Èekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje. Tai paprasta, jau deðimtmeèius gyvuojanti ir þmoniø pripaþinimo sulaukusi sistema, kurià vykdo visuomeninës organizacijos.

Skirtingomis spalvomis bûtø þenklinamos skirtingos paskirties ir sudëtingumo trasos. Pirmiausia reikia susitarti dël paprastø ir logiðkø þenklinimo principø Lietuvoje.

visi tie darbai bus pradeti vasario menesi (is dalies jie jau yra pradeti).

Norintys prijungti visada kvieciami (kitame naujienlaiskyje bus konkreciau)

Abiejø pasiûlymø atveju noriu, kad susidarytø ir susitartø grupë þmoniø, kurie toliau nuosekliai dirbs ðia tema. Ðiame susitikime tikriausiai dar negims galutiniai sprendimai. Bet tai sekantis þingsnis po pirminiø svarstymø virtualioje erdvëje.

Dviratis.lt