S.Krupeckaitë – geriausia sausio mënesio Lietuvos sportininkë
Parayta admin Vasario 05 2009 13:19:14

Simonos Krupeckaitës pastaraisiais mënesiais iðkovojamos pergalës tapo neprilygstamos kitø Lietuvos sportininkø pasiekimams. Dviratininkë antrà mënesá ið eilës iðrenkama geriausia Lietuvos mënesio sportininke. Sausá pasaulio dviraèiø treko taurës varþybø ketvirtajame etape iðkovojusi tris aukso ir vienà sidabro medalá S. Krupeckaitë DELFI ir þurnalo SPO:) organizuojamuose rinkimuose vël átikinamai laimëjo.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Simonos Krupeckaitës pastaraisiais mënesiais iðkovojamos pergalës tapo neprilygstamos kitø Lietuvos sportininkø pasiekimams. Dviratininkë antrà mënesá ið eilës iðrenkama geriausia Lietuvos mënesio sportininke. Sausá pasaulio dviraèiø treko taurës varþybø ketvirtajame etape iðkovojusi tris aukso ir vienà sidabro medalá S. Krupeckaitë DELFI ir þurnalo SPO:) organizuojamuose rinkimuose vël átikinamai laimëjo.

Uþ dviratininkæ balsavo visi aðtuoni ekspertai ir net 1562 DELFI apklausos respondentai (ið viso dalyvavo 2236).

S. Krupeckaitë nugalëjo ir 2008 m. gruodþio mënesio rinkimuose.

Antràjà vietà rinkimuose uþëmë NHL èempionate sausio mënesá pelnæs 3 ávarèius ir atlikæs 5 rezultatyvius perdavimus ledo ritulininkas Dainius Zubrus. Uþ já balsavo 272 DELFI apklausos dalyviai.

Treèias liko Mindaugas Lukauskis (221 balsas), kuris tapo naudingiausiu LKF Didþiosios taurës finalo ketverto turnyro þaidëju, finale taikliu tritaðkiu metimu iðplëðæs pergalæ „Lietuvos ryto“ komandai.

Ketvirta vieta rinkimuose atiteko su ðalies merginø riedulio rinktine Europos jaunimo (iki 21 metø) uþdarø patalpø èempione tapusiai rezultatyviausiai pirmenybiø þaidëjai (pelnë 10 ávarèiø) Jûratei Juodytei (140 balsø), penkta – Vilijai Sereikaitei, kuri pasaulio dviraèiø treko taurës varþybø ketvirtajame etape iðkovojo sidabro medalá (41 balsas).

Sausio mënesio rinkimø rezultatai:

  DELFI apklausa Ekspertai Ið viso
Simonas KRUPECKAITË 5 tðk. 8 tðk. 13 tðk.
Dainius ZUBRUS 3 tðk. 0 tðk. 3 tðk.
Mindaugas LUKAUSKIS 2 tðk. 0 tðk. 2 tðk.
Jûratë JUODYTË 1 tðk. 0 tðk. 1 tðk.
Vilija SEREIKAITË 0 tðk. 0 tðk. 0 tðk.

Kiekvienà mënesá geriausià Lietuvos mënesio sportininkà renka aðtuoni ekspertai ir DELFI apklausos dalyviai. Pirmàjà vietà DELFI apklausoje uþëmæs atletas gauna penkis taðkus, antràjà – trys, treèiàjà – du, ketvirtàjà - vienà. Eksperto balso vertë – vienas taðkas. Daugiausiai taðkø surinkæs pretendentas tampa rinkimø laureatu. Jei du pretendentai surenka vienodà taðkø skaièiø, nugalëtoju tampa daugiau balsø DELFI apklausoje surinkæs sportininkas.

SPO:) ekspertø komisijos nariai: olimpiniai èempionai Modestas Paulauskas ir Gintautas Umaras, Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artûras Poviliûnas, Kauno S. Nëries vidurinës mokyklos direktorius Vladas Janiûnas, Lietuvos kûno kultûros akademijos senato pirmininkas Aleksas Stanislovaitis, Lietuvos sporto þurnalistø federacijos prezidentë Laima Januðonytë, SPO:) ir „Sporto“ vyriausiasis redaktorius Artûras Gimþauskas.

SPO:)