Lenktynëse Katare - netikëta jauno Belgijos dviratininko mirtis
Parayta admin Vasario 05 2009 13:21:13

Katare vykstanèias daugiadienes „Tour of Qatar“ dviraèiø lenktynes aptemdë jauno dviratininko mirtis. Ketvirtadienio naktá sustojo 21-eriø metø „Topsport Vlaanderen-Mercator“ komandos atstovo belgo Frederieko Nolfo ðirdis, praneða cyclingnews.com. Kaip átariama, sportininkà, kuris po 5 dienø bûtø ðventæs 22-àjá gimtadiená, iðtiko ðirdies smûgis.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Katare vykstanèias daugiadienes „Tour of Qatar“ dviraèiø lenktynes aptemdë jauno dviratininko mirtis. Ketvirtadienio naktá sustojo 21-eriø metø „Topsport Vlaanderen-Mercator“ komandos atstovo belgo Frederieko Nolfo ðirdis, praneða cyclingnews.com. Kaip átariama, sportininkà, kuris po 5 dienø bûtø ðventæs 22-àjá gimtadiená, iðtiko ðirdies smûgis.

„Dviraèiø sportas gedi jauno talento netekties, - kalbëjo komandos atstovas legendinis dviratininkas Eddy Merckx'as. - Vakar jis dar juokësi ir buvo laimingas, o ðiànakt mirë miegodamas.“

F. Nolfas profesionaliai sportavo tik nuo praëjusiø metø. „Tour of Qatar“ buvo jo pirmosios lenktynës ðá sezonà. 141 km ilgio varþybø etape treèiadiená jis finiðavo 90-as.

Iðtikta smûgio komanda praneðë pasitraukianti ið lenktyniø.

Tai jau nebepirmas toks incidentas dviraèiø sporte. 2003 metais miegodamas po „Tour of Germany“ lenktyniø etapo mirë 23-ejø prancûzas Fabrice'as Salansonas.

 

 

www.DELFI.lt