Dviratininkas sudauþë greièio matuoklá, nes ðis jam nepatiko
Parayta admin Vasario 13 2009 08:03:46
Pakruojo rajone pastebëti du sugadinti stacionarûs greièio matuokliai. Vienas sudauþytas Pakruojyje, kitas Rozalime. Policijos pareigûnai sako, kad surado átariamàjá, kuris prisipaþino plaktuku sudauþæs vieno matuoklio stikliukus.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Pakruojo rajone pastebëti du sugadinti stacionarûs greièio matuokliai. Vienas sudauþytas Pakruojyje, kitas Rozalime. Policijos pareigûnai sako, kad surado átariamàjá, kuris prisipaþino plaktuku sudauþæs vieno matuoklio stikliukus.

Esà vyriðkis vaþiavo dviraèiu, pamatë matuoklá, kurio objektyvà palaikë filmavimo kamera, supyko ir plaktuku trenkë á stikliukà. Medþiaga apie turto sugadinimà perduota prokuratûrai.

Firma, priþiûrinti greièio matuoklius, liaudyje vadinamus inkilais, skaièiuoja, kad sutaisyti greièio matavimo prietaisus kainuos apie 7 000 litø.

 Ðiauliø apskrities televizija