Elektrinis dviratis per deðimt minuèiø
Parayta admin Vasario 27 2009 16:21:35

Elektrinis dviratis jau seniai nebe naujiena. Galimybë pagal poreiká ásijungti dviraèio variklá bei uþkilti á statesná kalnà yra itin viliojanti, kad ir mûsø didmiesèiø gyventojams.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Elektrinis dviratis jau seniai nebe naujiena. Galimybë pagal poreiká ásijungti dviraèio variklá bei uþkilti á statesná kalnà yra itin viliojanti, kad ir mûsø didmiesèiø gyventojams.

„Uþkietëjæ“ dviratininkai tokius iðsidirbinëjimus yra linkæ ignoruoti, o tuo tarpu skeptiðkai á susisiekimà dviraèiais þiûrintys þmonës galëtø ávertinti elektrinio dviraèio privalumus.

Elektrinis dviraèio variklis ir akumuliatorius viename

Kompanija „Green Wheel“ (lietuviðkai skambëtø kaip þaliasis ratas) pristatë sistemà - trys viename. Jeigu anksèiau norint ásigyti elektriná dviratá reikëdavo itin daug sumokëti, tai su kompanijos trys viename produktu savo mylimiausiam dviraèiui variklá ámontuosite ir be specialiø þiniø.

„Þaliojo rato“ idëja paprasta: baterija, variklis bei galios valdymo schemos sumontuotos vienoje dviraèio stebulëje. Tokiu bûdu labai supaprastinus konstrukcijà laimima, mat perdaryti dviratá uþtrunka vos kelias minutes, tereikia pakeisti senà dviraèio ratà naujuoju, ir prie vairo sumontuoti greièio valdymo rankenëlæ.

Rato charakteristikos irgi stebinanèios, mat kompanija tikina, jog baterijos tarnaus net iki 64 000 kilometrø. Jeigu skaièiuosime, jog per dienà vidutiniðkai nuvaþiuojama iki 30 kilometrø tai sistema tarnaus net iki aðtuoneriø metø.

Panaðios sistemos, kuomet variklis montuojamas rato stebulëje jau egzistavo, taèiau reikëdavo papildomo akumuliatoriaus, kuris daþniausiai bûdavo tvirtinamas ant bagaþinës. Na ir prie viso ðito dar prisidëdavo ir laidai, kurie ne tik apsunkindavo sistemos instaliavimà, taèiau ir gerokai pagadindavo dviraèio iðvaizdà.

blog.veloklinika.lt