Girtas vairuotojas partrenkë dviratininkæ
Parayta admin Kovo 15 2009 10:28:50

Ðeðtadiená apie vidurdiená Ðakiø rajone, Griðkabûdþio gyvenvietëje automobilis VW Golf, vairuojamas neblaivaus (nustatyta 1,14 promiliø girtumas) A. T. gyv. Galiniø kaime, patrenkë gatve vaþiavusià dviratininkæ V. K., kuri nuo patirtø suþalojimø mirë vietoje.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Ðeðtadiená apie vidurdiená Ðakiø rajone, Griðkabûdþio gyvenvietëje automobilis VW Golf, vairuojamas neblaivaus (nustatyta 1,14 promiliø girtumas) A. T. gyv. Galiniø kaime, patrenkë gatve vaþiavusià dviratininkæ V. K., kuri nuo patirtø suþalojimø mirë vietoje.

www.DELFI.lt