Treko dviratininkës ruoðiasi svarbiausiems sezono startams
Parayta admin Kovo 24 2009 12:54:39

Treèiadiená Pruðkove (Lenkija) startuos pasaulio dviraèiø treko èempionatas. Jame dalyvaus penkios Lietuvos dviratininkës.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Treèiadiená Pruðkove (Lenkija) startuos pasaulio dviraèiø treko èempionatas. Jame dalyvaus penkios Lietuvos dviratininkës.

Didþiausia viltis – Simona Krupeckaitë. Pastarajai interneto svetainë „velodrome.org.uk“ prognozuoja net tris medalius.

S.Krupeckaitë (deðinëje) pusfinalyje26 metø dviratininkei ant kaklo jau kabinamas aukso medalis keirino rungtyje ir sidabro medaliai 500 m atskiro starto bei sprinto lenktynëse.

Tuo tarpu Lietuvos dviraèiø federacijos generalinis sekretorius Antanas Tauèius, naujienø portalui Alfa.lt kalbëdamas apie sportininkiø pasirodymus, buvo ðiek tiek atsargesnis.

„Ðiuo metu dviratininkës intensyviai ruoðiasi svarbiausiems sezono startams. Kol kas viskas vyksta pagal planà. Tikimës ið Simonas modeliø. Kiek? Negaliu spëti. Viskà pamatysime. Kitoms atletëms dël apdovanojimø bus sunkiau kovoti. Galimybiø turi Vilija Sireikaitë. Ðiam tikslui ágyvendinti reikës daugybës jëgø, o ið likusiøjø tikimës kuo aukðtesniø vietø“, – mintimis dalinosi A. Tauèius.

Priminsime, kad prieð metus Manèesteryje (Anglija) vykusiame planetos dviraèiø treko èempionate S. Krupeckaitë iðkovojo du sidabro medalius – 200 m sprinto rungtyje ir 500 m atskiro starto lenktynëse.

V. Sereikaitë ðiose pirmenybëse startuos 3 km asmeninëse persekiojimo lenktynëse ir pirmà kartà rengiamose daugiakovës varþybose. Visoms dalyvëms teks áveikti skreèo, 2 km persekiojimo, grupines ir 500 m atskiro starto lenktyniø rungtis.

Kita ðalies atstovë 23-ejø metø Svetlana Pauliukaitë varþysis grupinëse lenktynëse, o 20-metë Auðrinë Trebaitë – 3 km asmeninëse persekiojimo lenktynëse.

Ðiandien paaiðkëjo, jog Lietuvos komandai buvo suteikta galimybë iðbandyti jëgas 3 km persekiojimo lenktynëse, o G. Gaivenytei – sprinto.

„Atsirado laisvø vietø, tad ðiose dvejose rungtyse iðvysime mûsiðkes. Komandos tikslas – pakliûti tarp ðeðiø geriausiøjø, o ið G. Gaivenytës tikimës kuo solidesnio pasirodymo“, – teigë A. Tauèius.

Pasaulio dviraèiø treko èempionatas truks keturias dienas.

Alfa.lt